หน้าหลัก พบกับรายการสภาวิศวกรตอบคำถาม EP.3 “กระบวนการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 8”

พบกับรายการสภาวิศวกรตอบคำถาม EP.3 “กระบวนการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 8”

รายการสภาวิศวกรตอบคำถาม

EP.3 “กระบวนการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 8”

ผู้ร่วมเสวนา

  1. ดร.ณรงค์ ทัศนนิพันธ์ กรรมการสภาวิศวกร
  2. นายจิตรนรา นวรัตน์ อัยการอาวุโส สำนักงานอัยการสูงสุด และผู้เชี่ยวชาญประจำประธานกรรมการการเลือกตั้ง
  3. รศ.เอนก ศิริพานิชกร ผู้อำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 8)
  4. นายยรรยง เต็งอำนวย กรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 8)
  5. นายสรศักดิ์ เอี่ยมเลิศ หัวหน้าสำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ

ดำเนินรายการ :

  1. นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์

ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 19.00 – 20.00 น.

รับชมรายการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex) *** รับจำนวนไม่เกิน 1,000 คน ***

ลงทะเบียนเข้าร่วมรับชมรายการผ่านระบบ Online

หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมรับชมรายการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex เรียบร้อยแล้ว

ให้ตรวจสอบ <<< Link Joint event >>> ที่ E-Mail ของท่าน
หากพบแล้วถือว่าท่านลงทะเบียนเข้าร่วมรับชมรายการเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมรับชมรายการจะได้รับหน่วยความรู้ฯ จำนวน 1 PDU สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ที่บันทึกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล (ด้วยภาษาไทย) และระบุเลขที่สมาชิก (XXXXXX) มาด้วยเท่านั้น