หน้าหลัก รายการสภาวิศวกรตอบคำถาม EP.6 “ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอย่างไรไม่ให้ผิดจรรยาบรรณ”

รายการสภาวิศวกรตอบคำถาม EP.6 “ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอย่างไรไม่ให้ผิดจรรยาบรรณ”

รายการสภาวิศวกรตอบคำถาม

EP.6 “ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอย่างไรไม่ให้ผิดจรรยาบรรณ”

ผู้ร่วมรายการ

  1. นายประสงค์ ธาราไชย ประธานกรรมการจรรยาบรรณ (สมัยที่ 7)
  2. นายสมศักด์ ศรีสมทรัพย์ กรรมการจรรยาบรรณ (สมัยที่ 7)
  3. รองศาสตราจารย์ เอนก ศิริพานิชกร กรรมการจรรยาบรรณ (สมัยที่ 7)
  4. นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข กรรมการจรรยาบรรณ (สมัยที่ 8)

ผู้ดำเนินรายการ

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ แสง-ชูโต เลขาธิการสภาวิศวกร
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุธา ขาวเธียร เหรัญญิกสภาวิศวกร

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 16.00 – 17.00 น.

รับชมรายการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex) *** รับจำนวนไม่เกิน 1,000 คน ***

ลงทะเบียนเข้าร่วมรับชมรายการผ่านระบบ Online

หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมรับชมรายการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex เรียบร้อยแล้ว

ให้ตรวจสอบ <<< Link Joint event >>> ที่ E-Mail ของท่าน
หากพบแล้วถือว่าท่านลงทะเบียนเข้าร่วมรับชมรายการเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมรับชมรายการจะได้รับหน่วยความรู้ฯ จำนวน 1 PDU สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ที่บันทึกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล (ด้วยภาษาไทย) และระบุเลขที่สมาชิก (XXXXXX) มาด้วยเท่านั้