หน้าหลัก รายการ สภาวิศวกรตอบคำถาม EP.9 เรื่อง “วิศวกรมีปัญหาฟ้องร้อง…มีทางออกอย่างไร”

รายการ สภาวิศวกรตอบคำถาม EP.9 เรื่อง “วิศวกรมีปัญหาฟ้องร้อง…มีทางออกอย่างไร”

รายการสภาวิศวกรตอบคำถาม

EP.9 เรื่อง “วิศวกรมีปัญหาฟ้องร้อง…มีทางออกอย่างไร”

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สมาชิกสภาวิศวกรได้รับทราบแนวทางในการแก้ปัญหาข้อพิพาท โดยใช้กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการหรือการประนอมกับคู่กรณี

ผู้ร่วมรายการ

  1. คุณชัยวัฒน์ ม่วงแก้ว อัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด
  2. คุณวราธร วงศ์สว่างศิริ ทนายความหุ้นส่วน Herbert Smith Freehills
  3. คุณเพชรลดา พึ่งประเสริฐ ที่ปรึกษากฎหมาย สถาบันอนุญาโตตุลาการ

ผู้ดำเนินรายการ

  1. ศาสตราจารย์ ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ อนุกรรมการสภาวิศวกร
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วีระศิริ กรรมการสภาวิศวกร

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 16.00 – 17.00 น.

รับชมรายการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex) *** รับจำนวนไม่เกิน 1,000 คน ***

ลงทะเบียนเข้าร่วมรับชมรายการผ่านระบบ Online

หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมรับชมรายการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex เรียบร้อยแล้ว

ให้ตรวจสอบ <<< Link Joint event >>> ที่ E-Mail ของท่าน
หากพบแล้วถือว่าท่านลงทะเบียนเข้าร่วมรับชมรายการเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมรับชมรายการจะได้รับหน่วยความรู้ฯ จำนวน 1 PDU สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ที่บันทึกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล (ด้วยภาษาไทย) และระบุเลขที่สมาชิก (XXXXXX) มาด้วยเท่านั้น