หน้าหลัก เสวนาเรื่อง “กฎหมายใหม่ที่สำคัญเกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล”

เสวนาเรื่อง “กฎหมายใหม่ที่สำคัญเกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล”

โดย : อนุกรรมการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล

ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมเสวนา

เรื่อง “กฎหมายใหม่ที่สำคัญเกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล”

กล่าววัตถุประสงค์การสัมมนา :

รองศาสตราจารย์ สิริวัฒน์ ไชยชนะ อนุกรรมการพิจารณาการออกใบอนุญาตฯ ประเภทนิติบุคคล

“กฎหมายใหม่ที่สำคัญเกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล”

วิทยากร :

  1. คุณสุริยาวุธ ทองเที่ยง คุณสุริยาวุธ ทองเที่ยง นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  2. คุณดาวิษ วังบุญคง ผู้อำนวยการกลุ่มวิศวกรรมเครื่องกล กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน ผู้แทน กรมโรงงานอุตสาหกรรม
  3. ดร ณัฐพล รุ่นประแสง หัวหน้ากลุ่มกำหนดและควบคุมมาตรฐานอาคารใหม่ ผู้แทน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  4. ดร.ธนิต ใจสอาด หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาอาคาร ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง

ผู้ดำเนินรายการ : 
นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 และอนุกรรมการพิจารณาการออกใบอนุญาตฯ ประเภทนิติบุคคล

ในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา
รับฟังการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex) *** รับจำนวนไม่เกิน 1,000 คน ***

ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาผ่านระบบ Online

หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex เรียบร้อยแล้ว
ให้ตรวจสอบ <<< Link Joint event >>> ที่ E-Mail ของท่าน
หากพบแล้วถือว่าท่านลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ :

*ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จะได้รับ CPD 3 หน่วย สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ที่บันทึกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล (ด้วยภาษาไทย) และระบุเลขที่สมาชิก (XXXXXX) มาด้วยเท่านั้น

**เอกสารประกอบการเสวนาสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

เอกสารประกอบ

  1. กำหนดการ
  2. เอกสารประกอบ คลิก