หน้าหลัก เสวนาเรื่อง “กฎหมายใหม่ที่สำคัญเกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล”

เสวนาเรื่อง “กฎหมายใหม่ที่สำคัญเกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล”

โดย : อนุกรรมการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล

ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมเสวนา

เรื่อง “กฎหมายใหม่ที่สำคัญเกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล”

กล่าววัตถุประสงค์การสัมมนา :

นายประเสริฐ วรปัญญา กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 8 และประธานอนุกรรมการพิจารณาการออกใบอนุญาตฯ ประเภทนิติบุคคล

“งานตรวจสอบทางวิศวกรรมโดยนิติบุคคลดีกว่าอย่างไร”
วิทยากร :

  • ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม
  • ผู้แทนกรมกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  • ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง

ผู้ดำเนินรายการ :  ผศ.พิศิษฐ์ แสง ชูโต อนุกรรมการฯ นิติบุคคล ผู้ดำเนินรายการ

ในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา
รับฟังการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex) *** รับจำนวนไม่เกิน 1,000 คน ***

ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาผ่านระบบ Online

หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex เรียบร้อยแล้ว
ให้ตรวจสอบ <<< Link Joint event >>> ที่ E-Mail ของท่าน
หากพบแล้วถือว่าท่านลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ :

*ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จะได้รับ CPD 3 หน่วย สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ที่บันทึกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล (ด้วยภาษาไทย) และระบุเลขที่สมาชิก (XXXXXX) มาด้วยเท่านั้น

**เอกสารประกอบการเสวนาสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

กำหนดการ