หน้าหลัก สัมมนา “การออกใบรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมที่ไม่ใช่วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม”

สัมมนา “การออกใบรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมที่ไม่ใช่วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม”

โดย : คณะอนุกรรมการส่งเสริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมที่ไม่ใช่วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและออกใบรับรอง
ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

สภาวิศวกรขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมสัมมนา

เรื่อง : “การออกใบรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมที่ไม่ใช่วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม”

วิทยากร :

1. รองศาสตราจารย์ พิชิต ลำยอง
ประธานอนุกรรมการส่งเสริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมที่ไม่ใช่วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมฯ
2. ดร.วงศ์วิทย์ เสนะวงศ์
อนุกรรมการส่งเสริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมที่ไม่ใช่วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมฯ
3. นายสุรสีห์ ยุทธสารประสิทธิ์
อนุกรรมการส่งเสริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมที่ไม่ใช่วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมฯ

ในวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา

รับฟังการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex) *** รับจำนวนไม่เกิน 1,000 คน ***

ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาผ่านระบบ Online

หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex เรียบร้อยแล้ว
ให้ตรวจสอบ <<< Link Joint event >>> ที่ E-Mail ของท่าน
หากพบแล้วถือว่าท่านลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ :

* ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จะได้รับ CPD 3 หน่วย สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ที่ลงทะเบียนด้วยการบันทึกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) และระบุเลขที่สมาชิก (XXXXXX) เท่านั้น

** เอกสารประกอบการสัมมนาสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป **

เอกสารประกอบ