หน้าหลัก สัมมนาออนไลน์ เรื่อง “Thai TAB (Testing Adjusting and Balancing-Technical Basics) พื้นฐานการทดสอบ ปรับแต่งระบบน้ำ”

สัมมนาออนไลน์ เรื่อง “Thai TAB (Testing Adjusting and Balancing-Technical Basics) พื้นฐานการทดสอบ ปรับแต่งระบบน้ำ”

โดย : คณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม สภาวิศวกร

สภาวิศวกรขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์

เรื่อง Thai TAB (Testing Adjusting and Balancing-Technical Basics พื้นฐานการทดสอบ ปรับแต่งระบบน้ำ
วิทยากร : นายพิสิฐชัย ปัญญาพลังกูล ประธานหลักสูตร Thai TAB Water-Side
สมาคม : สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย


ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00-16.00 นาฬิกา รับฟังการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex)
*** รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 1,000 คน ***


ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จะได้รับหน่วยความรู้ฯ จำนวน 2 PDU สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ
ที่บันทึกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล (ด้วยภาษาไทย) และระบุเลขที่สมาชิก (XXXXXX) มาด้วยเท่านั้น

หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex เรียบร้อยแล้ว
ให้ตรวจสอบ <<< Link Joint event >>> ที่ E-Mail ของท่าน
หากพบแล้วถือว่าท่านลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเรียบร้อยแล้ว

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex