หน้าหลัก เสวนา เรื่อง “นวัตกรรมอุตสาหกรรมยางพารา”

เสวนา เรื่อง “นวัตกรรมอุตสาหกรรมยางพารา”

โดย : อนุกรรมการถ่ายโอนเทคโนโลยีและนวัตกรร

สภาวิศวกรขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมสัมมนา

เรื่อง “นวัตกรรมอุตสาหกรรมยางพารา”

กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ :
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์
รองเลขาธิการสภาวิศวกร และประธานอนุกรรมการถ่ายโอนเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เสวนา “นวัตกรรมอุตสาหกรรมยางพารา” :

วิทยากร

  • รศ.ดร.จุตพร แก้วอ่อน
    คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • นายวิสุทธิ์ ชินประพินพร
    สภาอุตสาหกรรม และสโมสรโรตารี หนองแขม
  • คุณพรทิพย์ ประกายมณีวงศ์
    นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กองการยาง กรมวิชาการเกษตร

ดำเนินรายการ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์
รองเลขาธิการสภาวิศวกร และประธานอนุกรรมการถ่ายโอนเทคโนโลยีและนวัตกรรม

อภิปราย และแลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์ข้อจำกัด และขีดความสามารถของ SME การสนับสนุน SME ให้ก้าวทันสถานการณ์ Carbon Neutrality :
นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอี
นายศิริศักดิ์ สุขสุจริตพร อนุกรรมการถ่ายโอนเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 นาฬิกา

รับฟังการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex) *** รับจำนวนไม่เกิน 1,000 คน ***

ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาผ่านระบบ Online

หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex เรียบร้อยแล้ว
ให้ตรวจสอบ <<< Link Joint event >>> ที่ E-Mail ของท่าน
หากพบแล้วถือว่าท่านลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ :

* ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จะได้รับ CPD 3 หน่วย สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ที่ลงทะเบียนด้วยการบันทึกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) และระบุเลขที่สมาชิก (XXXXXX) เท่านั้น

** เอกสารประกอบการสัมมนาสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป **

เอกสารประกอบ