หน้าหลัก สัมมนาสัญจรเพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่สมาชิก ครั้งที่ 2 (จ.กาญจนบุรี)

สัมมนาสัญจรเพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่สมาชิก ครั้งที่ 2 (จ.กาญจนบุรี)

ขอเชิญสมาชิกสภาวิศวกรเข้าร่วมสัมมนาสัญจรเพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่สมาชิก ครั้งที่ 2 (จ.กาญจนบุรี)

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของวิศวกรในการให้คำแนะนำการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (CPD) การเตรียมความพร้อมในการเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ การใช้งาน Application ในการบริหารจัดการเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้และแนะนำผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 – 15.30 น.
ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ หรือจนกว่าจะเต็ม (รับจำนวนจำกัด 100 คน)

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา (Onsite จ.กาญจนบุรี เท่านั้น)

หมายเหตุ :

1.วิศวกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จะได้รับ CPD 5 หน่วย
2. กำหนดการ คลิก
3. Location คลิก