หน้าหลัก เสวนา เรื่อง “การถ่ายโอนเทคโนโลยีสำหรับระบบราง”

เสวนา เรื่อง “การถ่ายโอนเทคโนโลยีสำหรับระบบราง”

โดย : คณะอนุกรรมการถ่ายโอนเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมเสวนา

เรื่อง “การถ่ายโอนเทคโนโลยีสำหรับระบบราง”

พิธีเปิด : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์ ประธานอนุกรรมการถ่ายโอนเทคโนโลยีและนวัตกรรม

วิทยากร :

  • ดร.ทยากร จันทรางศุ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทาง กรมการขนส่งทางราง
  • ดร. สุเมธ องกิตติกุล ผู้อำนวยการวิจัย ด้านนโยบายการขนส่งและโลจิสติกส์
  • ดร. เอกรัตน์ ไวยนิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผู้ดำเนินรายการ :  รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ อนุกรรมการถ่ายโอนเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา

รับฟังการสัมมนาผ่าน 2 ช่องทาง (สามารถเลือกได้ 1 ช่องทาง)

1. สัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex) *** รับจำนวนไม่เกิน 1,000 คน ***

ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาผ่านระบบ Online

หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex เรียบร้อยแล้ว
ให้ตรวจสอบ <<< Link Joint event >>> ที่ E-Mail ของท่าน
หากพบแล้วถือว่าท่านลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเรียบร้อยแล้ว

***************************************************

2. สัมมนา ณ อาคารที่ทำการสภาวิศวกร (ลาดพร้าว 54) *** รับจำนวนไม่เกิน 50 คน***

ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา Onsite (ณ สภาวิศวกร)

แผนที่และการเดินทางมาสภาวิศวกร คลิก

หมายเหตุ :

ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จะได้รับ CPD 3 หน่วย สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ที่บันทึกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล (ด้วยภาษาไทย) และระบุเลขที่สมาชิก (XXXXXX) มาด้วยเท่านั้น

เอกสารประกอบ