หน้าหลัก รายการ สภาวิศวกรตอบคำถาม EP.10 เรื่อง “ CPD ใครได้ ใครเสีย”

รายการ สภาวิศวกรตอบคำถาม EP.10 เรื่อง “ CPD ใครได้ ใครเสีย”

รายการสภาวิศวกรตอบคำถาม

EP.10 เรื่อง “CPD ใครได้ ใครเสีย”

ผู้ร่วมรายการ

1. รองศาสตราจารย์ สฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุธา ขาวเธียร ประธานอนุกรรมการกำกับการขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปคและวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (Monitoring Committee)
3. ดร.ณรงค์ ทัศนนิพันธ์ กรรมการสภาวิศวกร
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ อนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง

ผู้ดำเนินรายการ

  1. ศาสตราจารย์ ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ อนุกรรมการสภาวิศวกร
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วีระศิริ กรรมการสภาวิศวกร

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 18.00 – 19.00 น.

รับชมรายการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex) *** รับจำนวนไม่เกิน 1,000 คน ***

ลงทะเบียนเข้าร่วมรับชมรายการผ่านระบบ Online

หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมรับชมรายการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex เรียบร้อยแล้ว

ให้ตรวจสอบ <<< Link Joint event >>> ที่ E-Mail ของท่าน
หากพบแล้วถือว่าท่านลงทะเบียนเข้าร่วมรับชมรายการเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมรับชมรายการจะได้รับหน่วยความรู้ฯ จำนวน 1 PDU สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ที่บันทึกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล (ด้วยภาษาไทย) และระบุเลขที่สมาชิก (XXXXXX) มาด้วยเท่านั้