หน้าหลัก สัมมนา เรื่อง “Solar Rooftop” (เต็มแล้ว)

สัมมนา เรื่อง “Solar Rooftop” (เต็มแล้ว)

โดย : คณะอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ

สภาวิศวกรขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมสัมมนา

เรื่อง “Solar Rooftop”

กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา :
นายลือชัย ทองนิล
เลขาธิการสภาวิศวกร และประธานคณะอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์

ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. Onsite เท่านั้น
ณ ห้องวิศวภิวรรธน์ ชั้น 7 อาคารที่ทำการสภาวิศวกร (ซอยลาดพร้าว 54)  

หมายเหตุ :

  1. ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จะได้รับ CPD 3 หน่วย 
  2. เอกสารประกอบการสัมมนาสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

เอกสารประกอบ