หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจากคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์สภาวิศวกร เรื่องการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 8)