หน้าหลัก กิจกรรมเป็นข่าว ร่วมประชุมหารือกับประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 44 และคณะ เพื่อหาแนวทางในการผลักดันการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์

ร่วมประชุมหารือกับประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 44 และคณะ เพื่อหาแนวทางในการผลักดันการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร พร้อมคณะกรรมการบริหารร่วมประชุมหารือกับรองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 44 และคณะ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ณ สำนักงานสภาวิศวกร เพื่อหารือแนวทางในการผลักดันการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering Program Accreditation) ให้ได้รับการรับรองปริญญาจากสภาวิศวกรภายใต้กรอบกฎหมายที่สามารถกระทำได้ เพื่อประโยชน์ต่อการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ของประเทศไทยต่อไป