หน้าหลัก กิจกรรมเป็นข่าว นายกสภาวิศวกร พร้อมคณะกรรมการบริหารร่วมเข้าพบอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อหารือนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสภาวิศกร

นายกสภาวิศวกร พร้อมคณะกรรมการบริหารร่วมเข้าพบอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อหารือนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสภาวิศกร

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร พร้อมคณะกรรมการบริหารร่วมเข้าพบ นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อหารือนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสภาวิศกร โดยสรุปดังนี้

  1. การปรับลดค่าธรรมเนียมในการขอหนังสือรับรองการได้รับใบอนุญาต (ยื่นประกอบคำขอแบบ ข.1-ข.7) ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานายกพิเศษฯ ก่อนเสนอต่อ ครม. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
  2. การเลือกตั้งคณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 8 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอยู่ระหว่างการหนังสือตอบข้อหารือจากกระทรวงมหาดไทย และจะจัดการเลือกตั้งในเร็ววันนี้
  3. การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กรมโยธาธิการและผังเมือง สภาวิศวกร และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรณีเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆ