หน้าหลัก กิจกรรมเป็นข่าว นายกสภาวิศวกร พร้อมคณะกรรมการบริหารสภาวิศวกร ร่วมประชุมหารือกับนายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยและคณะ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานของทั้งสองหน่วยงาน

นายกสภาวิศวกร พร้อมคณะกรรมการบริหารสภาวิศวกร ร่วมประชุมหารือกับนายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยและคณะ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานของทั้งสองหน่วยงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร พร้อมคณะกรรมการบริหารสภาวิศวกร ร่วมประชุมหารือกับ นายชวลิต จันทรรัตน์ นายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยและคณะ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 ณ สำนักงานสภาวิศวกร เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานของทั้งสองหน่วยงาน