หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร เรื่อง “กำหนดวันรับสมัคร สถานที่สมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร และแบบใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 8)

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร เรื่อง “กำหนดวันรับสมัคร สถานที่สมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร และแบบใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 8)

     คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร ออกประกาศที่ 9/2565 เรื่อง กำหนดวันรับสมัคร สถานที่สมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร และแบบใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 8) ลงวันที่ 20 มกราคม 2565 ดังต่อไปนี้

     ข้อ 1 กำหนดวันรับสมัครและสถานที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 8)
          (1) กำหนดระยะเวลารับสมัคร ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกร ตั้งแต่วันที่ 9 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างเวลา 9.00 ถึง 16.00 นาฬิกา ไม่เว้นวันหยุดราชการ
          (2) สถานที่สมัครรับเลือกตั้ง ณ สำนักงานสภาวิศวกร เลขที่ 487/1 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310  สายด่วน 1303  โทรสาร 0 2935 6695 และ 0 2935 6697
     ข้อ 2 คุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกร
          (1)  ผู้สมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา 24 (1) แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
               (ก)  มิได้ดำรงตำแหน่งเป็นคณาจารย์ประจำในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา
               (ข)  เป็นสมาชิกสามัญและได้รับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกรมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี นับถึงวันสิ้นสุดการรับสมัคร หรือระดับวุฒิวิศวกร
               (ค)  ไม่เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต
               (ง)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
          (2)  ผู้สมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา 24 (2) แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
               (ก)  ดำรงตำแหน่งเป็นคณาจารย์ประจำในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา
               (ข)  เป็นสมาชิกสามัญและได้รับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกรมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี นับถึงวันสิ้นสุดการรับสมัคร หรือระดับวุฒิวิศวกร
               (ค)  ไม่เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต
               (ง)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
          ข้อ 3 ให้ผู้จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกร ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตามแบบเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ โดยระบุประเภทกรรมการที่ต้องการสมัคร คือ ตามมาตรา 24 (1) หรือ มาตรา 24 (2) แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมด้วยหลักฐานประกอบการยื่นใบสมัคร ณ สถานที่สมัครรับเลือกตั้ง ภายในระยะเวลารับสมัคร
     ข้อ 4 หลักฐานประกอบการยื่นใบสมัคร
          (1)  ผู้สมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา 24 (1) แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ถ้าเป็นบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาจะต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันที่สังกัดว่าไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นคณาจารย์ประจำสถาบันฯ
          (2)  ผู้สมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา 24 (2) แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาที่สังกัดว่าดำรงตำแหน่งเป็นคณาจารย์ประจำสถาบันฯ
          (3)  กรณีหากผู้ลงนามในหนังสือรับรองจากสถาบันที่สังกัด ตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี เป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดีให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกรส่งหลักฐานการแต่งตั้งให้รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมมีการรับรองสำเนาถูกต้องจากผู้มีอำนาจของสถาบันฯ ดังกล่าว
          (4)  หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล และไม่ตรงกับชื่อตามใบอนุญาต ต้องมีหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองความถูกต้องของเอกสาร
          (5)  ภาพถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป และขนาด 4 x 6 นิ้ว จำนวน 2 รูป
     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสารประกอบ
– ประกาศกำหนดวันรับสมัครฯ และแบบใบสมัคร
แบบใบสมัครตามมาตรา 24(1)
แบบใบสมัครตามมาตรา 24(2)