หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง

สภาวิศวกร
487/1 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
ประกาศรับสมัครงาน
จำนวน 2 ตำแหน่ง

1. เจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ :-
     • เพศชาย
       (ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว)
     • จบการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. ในสาขา ช่างไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
     • มีประสบการณ์การทำงานในด้านระบบไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 3 ปี 
       (หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

ทักษะ/คุณสมบัติอื่น
     • สามารถปฏิบัติงานและบริการ ติดตั้ง ปรับปรุงแก้ไข สายไฟ หลอดไฟ ที่ชำรุดและบำรุงรักษางานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
     • ตรวจเช็คและซ่อมบำรุง อุปกรณ์ งานระบบไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ
     • มีความรับผิดชอบ ไม่ละเลยหน้าที่ ใส่ใจงาน และความปลอดภัยของงาน
     • มีความรู้เบื้องต้นในการดูแล บำรุงรักษา ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
     • สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ในการ ปฏิบัติงานด้วยระบบไฟฟ้า, ระบบโทรศัพท์ และอื่นๆ
     • มีความซื่อสัตย์ สุจริต ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบสูง

2. เจ้าหน้าที่ช่างแอร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ :-
     • เพศชาย
       (ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว)
     • จบการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. ในสาขา เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
     • มีประสบการณ์การทำงานในด้านระบบปรับอากาศ ภายในอาคารไม่น้อยกว่า 3 ปี 
       (หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

ทักษะ/คุณสมบัติอื่น
     • สามารถ ดูแลระบบปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น (แอร์) ภายในอาคาร 
     • มีความรู้ ทักษะ ในการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ ภายในอาคาร
     • มีความรู้เบื้องต้นในการดูแล บำรุงรักษา ตรวจเช็ค ระบบทำความเย็น ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ
     • มีความรับผิดชอบ ไม่ละเลยหน้าที่ ใส่ใจงาน และความปลอดภัยของงาน
     • สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ในงานระบบเครื่องปรับอากาศ
     • มีความซื่อสัตย์ สุจริต ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบสูง ทำงานภายใต้แรงกดดันได้

ติดต่อสมัครงาน ส่งทางไปรษณีย์ วงเล็บมุมซองว่า สมัครงาน หรือที่
E-mail : hr@coe.or.th สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครงานได้ทาง http://www.coe.or.th
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ Hotline 1303 ต่อ 1603