หน้าหลัก กิจกรรมเป็นข่าว พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สภาวิศวกร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สภาวิศวกร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สภาวิศวกร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย โดยศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร กับ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ นายสุรเชษฐ์ ชโลธร นายกสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย เพื่อให้เกิดการตั้งเป้าหมายร่วมกัน ในการเปิดเผยและสนับสนุนข้อมูลแผนงานในการจัดทำแผนงาน สำหรับวิศวกรเคมีของประเทศไทย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมวิชาชีพและวิชาการแก่วิศวกรเคมี ทั้งในภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม รวมถึงมีการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างกัน ในการดำเนินงานต่าง ๆ อย่างยั่งยืน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ นายพรรคพงษ์ วังรัตนโสภณ อุปนายกฝ่ายอุตสาหกรรมสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคาร วสท.