หน้าหลัก กิจกรรมเป็นข่าว พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านระบบแบบจำลองสารสนเทศอาคาร กับ 15 องค์กรด้านสภาการศึกษา สภาวิชาชีพ สภาการค้า สมาคมวิชาชีพ

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านระบบแบบจำลองสารสนเทศอาคาร กับ 15 องค์กรด้านสภาการศึกษา สภาวิชาชีพ สภาการค้า สมาคมวิชาชีพ

สภาวิศวกรโดยนายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ เหรัญญิกสภาวิศวกร ผู้แทนนายกสภาวิศวกร ลงนามบันทึกความร่วมมือด้านระบบแบบจำลองสารสนเทศอาคาร กับ 15 องค์กรด้านสภาการศึกษา สภาวิชาชีพ สภาการค้า สมาคมวิชาชีพ เพื่อพัฒนา สนับสนุน และผลักดันการทำงานระบบจำลองสารสนเทศของอาคารไทยให้ทัดเทียมสากล ทั้งในด้านการเพิ่มศักยภาพองค์กร และบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยสร้างการดำเนินการที่สอดคล้องกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่มุ่งเน้นร่วมกันในการดำเนินการทางธุรกิจ