หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ร่างรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1/2565

ร่างรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1/2565

สภาวิศวกรขอความอนุเคราะห์สมาชิกผู้เข้าร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1/2565 ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พิจารณาร่างรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 กรณีหากท่านมีความประสงค์แก้ไขเพิ่มเติมร่างรายงานดังกล่าวขอให้มีหนังสือแจ้งมายังสภาวิศวกรเพื่อดำเนินการ ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดสภาวิศวกรจะถือว่าท่านเห็นชอบด้วยกับร่างรายงานการประชุมดังกล่าว