หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ LIFE BEGINS WITH GHB กุญแจสู่ความสำเร็จ สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ เงินฝากดอกเบี้ยสูง พิเศษสำหรับสมาชิกสภาวิศวกร

โครงการ LIFE BEGINS WITH GHB กุญแจสู่ความสำเร็จ สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ เงินฝากดอกเบี้ยสูง พิเศษสำหรับสมาชิกสภาวิศวกร

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ร่วมกับ สภาวิศวกร ทำ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Life Begins with GHB นั้น
ธนาคารฯ จึงขอนำ ส่งรายละเอียดผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้าน และเงินฝากอัตราดอกเบี้ยพิเศษ พร้อมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการขอสินเชื่อและเอกสารประกอบการขอสินเชื่อสำหรับสมาชิกสภาวิศวกร ดังนี้

– อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน (เฉลี่ย 3 ปี = 2.59%)
ปีที่ 1 = 2.39% ต่อปี
ปีที่ 2 = 2.59% ต่อปี
ปีที่ 3 = 2.79% ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา
– กรณีลูกค้าสวัสดิการ = *MRR -1.00% (5.15%) ต่อปี
– กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป = *MRR -0.50% (5.65%) ต่อปี
– กรณีซื้ออุปกรณ์ฯ = *MRR (6.15%) ต่อปี
พิเศษ 3 ฟรี
1. ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ (ร้อยละ 0.1 ของวงเงินทำ นิติกรรม)
2. ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (1,000 บาท)
3. ค่าประเมินราคาหลักประกัน (ให้ผู้กู้สำ รองจ่ายค่าประเมินราคาหลักประกันในอัตราปกติไปก่อน โดยธนาคารจะจ่ายคืนหลังจากที่ผู้กู้ทำ นิติกรรมกับทางธนาคารแล้วเสร็จ)

วัตถุประสงค์การให้กู้
– ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
– ปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
– ต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
– ไถ่ถอนจำ นองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น
– ไถ่ถอนจำ นองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่น พร้อมปลูกสร้างอาคาร
– ไถ่ถอนจำ นองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้าง หรือต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร
– ซื้ออุปกรณ์ฯ (พร้อมกับการกู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด หรือ ไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด จากสถาบันการเงินอื่น)
– เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลักของผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น
– กู้เพิ่ม ปลูกสร้าง/ ต่อเติม/ ขยาย/ ซ่อมแซมอาคาร

>> ยื่นกู้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 30 ธันวาคม 2565 >> อนุมัติและทำ นิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565
– อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
เงินฝากออมทรัพย์ New Flexi รับดอกเบี้ยสูงสุด 1.00% ต่อปี* (*เป็นอัตราดอกเบี้ยสูงสุดสำ หรับเดือนที่ไม่มีการถอน)
สำหรับเดือนที่ลูกค้าไม่มีการถอน และยอดเงินฝากคงเหลือไม่เกิน 10 ล้านบาท ได้รับอัตราดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี*
(เป็นอัตราดอกเบี้ยบวกเพิ่ม 0.25% แล้ว)
สำหรับเดือนที่ลูกค้าไม่มีการถอน และยอดเงินฝากคงเหลือมากกว่า 10 ล้านบาท ได้รับอัตราดอกเบี้ย 0.55% ต่อปี**
(เป็นอัตราดอกเบี้ยบวกเพิ่ม 0.25% แล้ว)
– ได้รับการยกเว้นภาษี
– รับเปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 30 ธันวาคม 2565
(ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร, วงเงินในโครงการมีจำ นวนจำ กัด และ
เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
Inbox : m.me/GHBank
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ : โทร. 0-2645-9000
Facebook Page : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
เว็บไซต์ธนาคาร : https://www.ghbank.co.th
ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ : http://bit.ly/2MkPK64
โครงการ Smart Welfare : https://cm.ghbank.co.th/SmartWelfare/

เอกสารแนบ
รายละเอียดโครงการ LIFE BEGINS WITH GHB ปี 2565