หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนร่วมบริจาคหนังสือ คู่มือ หรือมาตรฐานต่างๆ ที่อยู่ในสภาพดีไว้ในห้องสมุดของสภาวิศวกร

ขอเชิญชวนร่วมบริจาคหนังสือ คู่มือ หรือมาตรฐานต่างๆ ที่อยู่ในสภาพดีไว้ในห้องสมุดของสภาวิศวกร

สภาวิศวกรขอเชิญชวนท่านร่วมบริจาคหนังสือ คู่มือ หรือมาตรฐานต่างๆ ที่อยู่ในสภาพดีไว้ในห้องสมุดของสภาวิศวกรเพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการศึกษาหาความรู้ทางด้านวิศวกรรมสำหรับสมาชิกสภาวิศวกรและประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ หากท่านมีความประสงค์จะบริจาคหนังสือดังกล่าวให้แก่ห้องสมุดสภาวิศวกรสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร หมายเลขโทรศัพท์ 08 5800 3113