หน้าหลัก

Banner Mobile ประกัน
2022-11-08_banner_mobile
Banner Mobile 1303
15444734118197
Group 76
สภาวิศวกรยกระดับคุณภาพใบอนุญาตสู่มาตรฐานสากล

ภายใต้การดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562

previous arrow
next arrow
Website Banner ประกัน
2022-11-08_banner_website
Web Banner 1303
banner หน้าแรก
Rectangle1
สภาวิศวกรยกระดับคุณภาพใบอนุญาตสู่มาตรฐานสากล

ภายใต้การดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562

194Kจำนวนสมาชิก
181Kจำนวนใบอนุญาต

สภาวิศวกรเร่งพัฒนาวิศวกร
ไทยสู่สากลอย่างยั่งยืน

              ด้วยกรอบความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (Competency Framework) ที่เทียบเคียงกับ Graduate Attributes
and Professional Competencies ตามมาตรฐานของ International Engineering Alliance (IEA) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการขึ้น
ทะเบียนวิศวกรอาชีพและวิศวกรเอเปค การประเมินความรู้ความ
ชำนาญของผู้ขอเลื่อนระดับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และ
ใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมได้พัฒนาทักษะและความสามารถในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม

อ่านต่อ…

บริการจากสภาวิศวกร

อำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกทุกท่านด้วยบริการตลอด 24 ชม. ผ่านระบบ COE Service ไม่ต้องส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ไม่ต้องการเดินทางมายังสภาวิศวกรด้วยตนเอง

สภาวิศวกรเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ สำนักสงฆ์เขาป่าปอ ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

สภาวิศวกร นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร พร้อมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สภาวิศวกร ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 ณ สำนักสงฆ์เขาป่าปอ ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

คู่มือการประกอบวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความสามารถทางวิศวกรรม

สภาวิศวกรจัดทำขึ้นสำหรับผู้ยื่นขอเลื่อนระดับใบอนุญาต โดยมุ่งเน้นให้วิศวกรมีความรู้ความเข้าใจถึงกรอบความสามารถการประกอบวิชาชีพ และสามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติ โดยหวังผลสัมฤทธิ์เชิงสมรรถภาพของการให้บริการวิชาชีพ และการปฏิบัติวิชาชีพภายใต้ความสำนึกรับผิดชอบทางวิศวกรรมต่อสังคม สาธารณะ สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน

ประกาศนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2564

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดแนวนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้การดำเนินงานและการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของสภาวิศวกรมีความมั่นคงปลอดภัย น่าเชื่อถือและมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ประกอบกับมาตรา 6 และมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 คณะกรรมการสภาวิศวกรในการประชุมครั้งที่ 38-11/2564เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ออกประกาศไว้ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายข้อความ

ประกาศสภาวิศวกร เรื่อง นโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสภาวิศวกร พ.ศ. 2563

ตามมาตรา 5 และมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อให้การดำเนินการใดๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานของรัฐหรือโดยหน่วยงานของรัฐ มีระบบสารสนเทศ ที่มีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได้      สภาวิศวกรจึงสมควรให้กำหนดนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อให้ระบบสารสนเทศของสภาวิศวกร มีความมั่นคงปลอดภัยเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งาน และมิให้มีการกระทำด้วยประการใดๆ ทำให้ระบบสารสนเทศโดยมิชอบ หรือใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สภาวิศวกร และเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และเพื่อให้สอดคล้องตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย วิธีการแบบปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 และประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ. 2555 คณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสภาวิศวกร ตามประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากลขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาฟรี “ต่างชาติกับการซื้ออสังหาริมทรัพย์”

สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากลขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาฟรี “ต่างชาติกับการซื้ออสังหาริมทรัพย์” และงานแสดงอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ FIABCI-Thai Prix d’Excellence Awards พร้อมรับใบประกาศนียบัตร 10 ชั่วโงในวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-17.00 น. ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมนนา เอกสารประกอบ

2 weeks ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

16 Nov 2022

สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร” รุ่นที่ 67

สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร” รุ่นที่ 67 ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2566 (อบรมเฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์) เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคาร 9 (อาคารบุญสม) ชั้น 2 ห้อง 9208 คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

2 weeks ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

14 Nov 2022

สำนักงานรถไฟความเร็วสูงไทย-จีนเปิดรับสมัครบุคลากรในตำแหน่งวิศวกร

สำนักงานรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน บริษัท China Railway Design Corporation ได้ดำเนินธุรกิจเป็นที่ปรึกษาโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน เส้นทางกรุงเทพ-นครราชสีมา ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความประสงค์ที่จะสรรหาบุคลากรในตำแหน่งวิศวกรในสาขาดังต่อไปนี้ Civil Engineer, Structure Engineer, Electrical Engineer และ Mechanical Engineer โดยผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล นางสาวจงวารี มีอ่อน โทรศัพท์ 097-039-2691 หรือ E-mail : Jongware@hotmail.com รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

2 weeks ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

11 Nov 2022

สถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาธุรกิจ-การค้า ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนา จำนวน 4 หัวข้อ

สถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาธุรกิจ-การค้า ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนา 4 เรื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. หลักเกณฑ์การนำเข้า-ส่งออก สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,745 บาท (วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 – 16.00 น. โดยการเรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM) 2. การจัดระบบเอกสาร การส่งออกและนำเข้าให้ถูกต้องตามระเบียบพิธีการศุลกากร และพ.ร.บ. ศุลกากร 2560 รวมทั้งวิธีการจัดการปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,745 บาท ( วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 – 16.00 น. โดยการเรียน ออนไลน์ ผ่าน โปรแกรม ZOOM) 3. INCOTERMS 2020 ข้อบังคับทางการค้าระหว่างประเทศ ที่ผู้ส่งออก-นำเข้า ต้องรู้ ค่าลงทะเบียนท่านละ […]

3 weeks ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

9 Nov 2022

สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ขอเผยแพร่หลักสูตรการอบรม

สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ม.สุโขทัยธรรมาธิราช เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งให้บริการจัดฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้สนใจทั่วไป (Public) หลักสูตรตามความต้องการของหน่วยงาน (In-hoเse) หลักสูตรฝึกอบรมทางไกล (e-training) และการเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการที่ดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะของบุคลากร และผู้สนใจทั่วไปให้มีศักยภาพในการพัฒนาตนและพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลด้วยคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อตอบสนอง ความต้องการทางสังคมได้อย่างยั่งยืน จึงขอส่งโปรแกรมฝึกอบรมประจำปี 2565  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

3 weeks ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

9 Nov 2022

มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง รุ่นที่ 1 (บสป. 1)

มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง รุ่นที่ 1 (บสป. 1) ให้แก่ผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง ตลอดจนหลักการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยในคดีปกครอง การเสริมสร้างความรู้ในวิทยาการสมัยใหม่ด้านการบริหาร รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์และกระบวนทัศน์ของนักบริหารยุคใหม่ โดยส่งใบสมัครภายในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม

3 weeks ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

9 Nov 2022

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 6

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 6 ซึ่งมีโครงสร้างเนื้อหาครอบคลุมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกมิติ ทั้งบริบทภาครัฐและเอกชน โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้ดำเนินงานร่วมกับ บริษัท โนเนม ไอเอ็มชี จำกัด ในการจัดหลักสูตรดังกล่าวระหว่างวันที่ 12 มกราคม – 20 พฤษภาคม 2566 (สัปดาห์ละ 1 – 2 วัน) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรฯ โดยรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 1 ธันวาคม 2565 หรือจนกว่าผู้เข้าอบรมเต็มจำนวน ค่าลงทะเบียน 260,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

3 weeks ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

4 Nov 2022

กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญร่วมส่งผลงานคัดเลือกรับรางวัลบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อม “Princess Health Award” ประจำปี 2566

กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญร่วมส่งผลงานคัดเลือกรับรางวัลบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม “Princess Health Award” ประจำปี 2566 ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐาน ไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ตั้งของหน่วยงาน ส่วนหน่วยงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่งไปยังสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น. โดยถือประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ คลิก

3 weeks ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

4 Nov 2022

ด่วน!! สภาวิศวกรร่วมกับวิศวรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญวิศวกรอาสาลงพื้นที่ช่วยเหลือน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2565

📣📣ด่วน!! สภาวิศวกรร่วมกับวิศวรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญวิศวกรอาสาลงพื้นที่ช่วยเหลือน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2565 เพื่อตรวจสอบอาคารบ้านเรือนประชาชนหลังน้ำท่วม ลงทะเบียนภายในวันนี้ เวลา 17.00 น. 🔴 สามารถลงทะเบียนhttps://forms.gle/kinAp6fXUPKFcod67 กำหนดการคลิก

4 weeks ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

PR COE

1 Nov 2022

วสท.ขอเชิญเข้าร่วมงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2565 (National Engineering 2022)

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเข้าร่วนงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2565 (National Engineering 2022) ระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2565 ณ เพลนารี 1-3 ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Theme งาน Empower Engineering in Digital Era “เสริมพลังวิศวกรรมในยุคดิจิทัล” เทคโนโลยีดิจิทัลทำให้ธุรกิจต้องหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนารูปแบบการทำงานที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ ศักยภาพ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ อย่างเช่นหัวข้อ Low Carbon Digital Engineering, Sustainable green product, Resilient and smart city, 3D Drone Mapping, Automation andRobotic, Building Information Modeling (BIM), Automotive Industry and Clean Energy, […]

4 weeks ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

1 Nov 2022

สภาวิศวกรเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ สำนักสงฆ์เขาป่าปอ ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

สภาวิศวกร นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร พร้อมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สภาวิศวกร ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 ณ สำนักสงฆ์เขาป่าปอ ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

4 weeks ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

31 Oct 2022

นายกสภาวิศวกรพร้อมคณะเข้าพบอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อหารือความร่วมมือร่วมกัน

รองศาสตราจารย์.ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 และผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ แสง-ชูโต เลขาธิการสภาวิศวกร ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำโดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. พร้อมคณะ เข้าพบนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อหารือความร่วมมือทางด้านวิศวกรรมของทั้ง 3 องค์กร และแสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งอธิบดี เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง

4 weeks ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

31 Oct 2022