เปิดบูชาเหรียญพระวิษณุกรรม “รุ่นทายาทพระมหาวิษณุกรรม”

เนื่องจากมีผู้สนใจบูชาเหรียญจำนวนมาก สภาวิศวกรจึงเปิดให้บูชาเหรียญที่ระลึกพระวิษณุกรรมรอบสุดท้าย ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 14 มีนาคม 2565 หรือจนกว่าเหรียญจะหมด (มีจำนวนจำกัด) บูชาเหรียญละ 299 บาท ท่านสามารถคลิกลิงค์ได้ที่ https://forms.gle/155FFcoWTMjJPRBF9 * จัดส่งฟรี เริ่มจัดส่งตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป** เหรียญพระวิษณุกรรรม “รุ่นทายาทพระมหาวิษณุกรรม” สร้างด้วยเนื้อโลหะอัลปาก้า ขนาดความกว้าง 2.5 เซนติเมตร ขนาดความสูง 4 เซนติเมตร SOLD OUTสภาวิศวกรกราบขอบพระคุณสมาชิกและผู้ร่วมบูชาเหรียญพระวิษณุกรรมทุกท่าน

10 months ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

IT COE

21 Feb 2022

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติ เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 30-50 ปี(กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ มีประสบการณ์งานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 5 ปี  และ/หรือ ดูแลและออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 3 ปี ทักษะ / คุณสมบัติอื่น สามารถวางนโยบาย แผนงาน และแนวโน้มทางเทคโนโลยี ต่อองค์กร และผู้บริหาร สามารถศึกษาวิทยาการใหม่ๆ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำมาปรับปรุงและประยุกต์ใช้กับองค์กร มีทักษะและความเข้าใจระบบการบริหารจัดการสารสนเทศสมัยใหม่ เพื่อการพัฒนาระบบงาน สามารถวางแผนรับมือกับเหตุการณ์ ที่มีความเสี่ยงจะเกิดขึ้นในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถวางแผน ควบคุม ติดตามงาน การพัฒนาระบบได้ตามนโยบาย ได้เป็นอย่างดี สามารถบริหารจัดการ กระบวนการทำงานภายในฝ่าย ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถประสานงานระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อตอบสนองนโยบายและนำมาสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมทักษะความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเป็นผู้นำ ทำงานอย่างเป็นระบบ มีไหวพริบแก้ไขสถานการณ์ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีทัศนคติที่ดี มีความกระตือรือร้น มีความละเอียดรอบคอบ มีความอดทน ควบคุมอารมณ์ได้ดี มีใจรักในงานบริการ ติดต่อสมัครงาน ส่งทางไปรษณีย์ […]

10 months ago
รับสมัครงาน

IT COE

17 Feb 2022

การตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสามัญของสภาวิศวกรผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 8)

              ตามที่สภาวิศวกรได้ออกประกาศกำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 8) ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-voting) ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 (เวลา 16.00 น.) กำหนดระยะเวลาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร โดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ (Paper vote) ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 (เวลา 16.00 น.) และกำหนดวันนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารที่ทำการสภาวิศวกร บริเวณปากซอยลาดพร้าว 54/1 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร นั้น     […]

10 months ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

IT COE

11 Feb 2022

การแจ้งความประสงค์ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร โดยวิธีทางไปรษณีย์ (Paper vote)

                   เพื่อประโยชน์ในการจัดให้มีบัตรเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร ตามมาตรา 24 (1) และมาตรา 24 (2) แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 รวมถึงการจัดส่งบัตรเลือกตั้งพร้อมเอกสารแนะนำวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งไปยังสมาชิกสามัญสภาวิศวกรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตามประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ที่ 10/2565 เรื่อง บัญชีรายชื่อสมาชิกสามัญของสภาวิศวกรผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 8) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565                    อาศัยอำนาจตามข้อ 4 ข้อ 16 ข้อ 17 ข้อ 18 และข้อ 19 ของข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม […]

10 months ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

IT COE

11 Feb 2022

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร เรื่อง “กำหนดวันรับสมัคร สถานที่สมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร และแบบใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 8)

     คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร ออกประกาศที่ 9/2565 เรื่อง กำหนดวันรับสมัคร สถานที่สมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร และแบบใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 8) ลงวันที่ 20 มกราคม 2565 ดังต่อไปนี้      ข้อ 1 กำหนดวันรับสมัครและสถานที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 8)          (1) กำหนดระยะเวลารับสมัคร ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกร ตั้งแต่วันที่ 9 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างเวลา 9.00 ถึง 16.00 นาฬิกา ไม่เว้นวันหยุดราชการ          (2) สถานที่สมัครรับเลือกตั้ง ณ สำนักงานสภาวิศวกร เลขที่ 487/1 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา […]

11 months ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

IT COE

20 Jan 2022

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สภาวิศวกร กับ การประปานครหลวง (กปน.) โดยนายกสภาวิศวกร กับผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เพื่อยกระดับมาตรฐานวิศวกรไทย โดยมีเลขาธิการสภาวิศวกร และรองผู้ว่าการการประปานครหลวง ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สภาวิศวกร กับ การประปานครหลวง (กปน.) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร กับ นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เพื่อยกระดับมาตรฐานวิศวกรไทยให้มีความรู้ ความสามารถ มีความรับผิดชอบ เป็นที่พึ่งของสังคม คุ้มครองความปลอดภัยสาธารณะ ไม่ให้เกิดภยันตราย  ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พัฒนาขีดความสามารถของวิศวกรไทยให้มีความพร้อมรับ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิสรัปชัน ส่งเสริมคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ แสง-ชูโต เลขาธิการสภาวิศวกร และนายคมกฤช ทินกร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการการประปานครหลวง ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 

10 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

IT COE

28 Jan 2022

นายกสภาวิศวกร พร้อมคณะกรรมการบริหารสภาวิศวกร ให้การต้อนรับอุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยและคณะ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานและติดตามความคืบหน้าความร่วมมือในการปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร พร้อมคณะกรรมการบริหารสภาวิศวกร ให้การต้อนรับ คุณนภดล รมยะรูป อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยและคณะ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานและติดตามความคืบหน้าความร่วมมือในการปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 ณ สำนักงานสภาวิศวกร

10 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

IT COE

31 Jan 2022

นายกสภาวิศวกร พร้อมคณะกรรมการบริหารสภาวิศวกร ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ในโอกาสรับตำแหน่ง ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง และเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานและความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร พร้อมคณะกรรมการบริหารสภาวิศวกร ร่วมแสดงความยินดีกับ นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ในโอกาสรับตำแหน่ง ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 ณ การไฟฟ้านครหลวง และเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานและความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน

10 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

IT COE

27 Jan 2022

นายกสภาวิศวกร พร้อมคณะกรรมการบริหารสภาวิศวกร ให้การต้อนรับนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะ เข้าแสดงความยินดีกับการเข้ารับตำแหน่งนายกสภาวิศวกร และหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันทั้งสองหน่วยงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร พร้อมคณะกรรมการบริหารสภาวิศวกร ให้การต้อนรับ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะ เข้าแสดงความยินดีกับการเข้ารับตำแหน่งนายกสภาวิศวกร และหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันทั้งสองหน่วยงาน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 ณ สำนักงานสภาวิศวกร

11 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

IT COE

24 Jan 2022
1 3 4 5 7