นายกสภาวิศวกร พร้อมคณะกรรมการบริหารสภาวิศวกร ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ในโอกาสรับตำแหน่ง ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง และเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานและความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร พร้อมคณะกรรมการบริหารสภาวิศวกร ร่วมแสดงความยินดีกับ นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ในโอกาสรับตำแหน่ง ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 ณ การไฟฟ้านครหลวง และเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานและความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน

7 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

IT COE

27 Jan 2022

นายกสภาวิศวกร พร้อมคณะกรรมการบริหารสภาวิศวกร ให้การต้อนรับนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะ เข้าแสดงความยินดีกับการเข้ารับตำแหน่งนายกสภาวิศวกร และหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันทั้งสองหน่วยงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร พร้อมคณะกรรมการบริหารสภาวิศวกร ให้การต้อนรับ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะ เข้าแสดงความยินดีกับการเข้ารับตำแหน่งนายกสภาวิศวกร และหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันทั้งสองหน่วยงาน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 ณ สำนักงานสภาวิศวกร

7 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

IT COE

24 Jan 2022

นายกสภาวิศวกร พร้อมคณะกรรมการบริหารสภาวิศวกรร่วมกันเข้าพบอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานและความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร พร้อมคณะกรรมการบริหารสภาวิศวกรร่วมกันเข้าพบ นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 ณ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานและความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน

7 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

IT COE

19 Jan 2022

นายกสภาวิศวกร พร้อมคณะกรรมการบริหารสภาวิศวกร ร่วมประชุมหารือกับนายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยและคณะ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานของทั้งสองหน่วยงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร พร้อมคณะกรรมการบริหารสภาวิศวกร ร่วมประชุมหารือกับ นายชวลิต จันทรรัตน์ นายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยและคณะ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 ณ สำนักงานสภาวิศวกร เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานของทั้งสองหน่วยงาน

7 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

IT COE

19 Jan 2022

นายกสภาวิศวกร พร้อมคณะกรรมการบริหารร่วมประชุมหารือกับรองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง และเจ้าหน้าที่ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร พร้อมคณะกรรมการบริหารร่วมประชุมหารือกับดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง และเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ณ กรมการขนส่งทางราง เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันซึ่งสรุปดังนี้ 1. การพัฒนาวิศวกรระบบรางของประเทศไทย โดยเน้นการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ จากการปฏิบัติงาน (on the job training) เพื่อให้วิศวกรไทยสามารถทำการออกแบบ        และควบคุมงานก่อสร้างโครงการระบบรางต่างๆ 2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบราง โดยเน้นการเชื่อมโยงกับกลุ่มอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา เพื่อให้ประเทศไทยสามารถสร้างและผลิตผลิตภัณฑ์ระบบรางได้เองภายในประเทศ (Local Content) 3. การสนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านระบบราง โดยจะมีการจัดประชุมสัมมนาโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านระบบรางมาเผยแพร่ข้อมูล เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านระบบรางที่ทันสมัยและเป็นสากลระหว่างกัน 4. การพัฒนาให้วิศวกรไทยสามารถเป็นทำงานเป็นผู้รับรองในงานระบบราง (Independent Certification Engineer: ICE) โดยจะร่วมกันพัฒนาระบบรับรองที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นสากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของวิศวกรไทยร่วมกันต่อไป

7 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

IT COE

17 Jan 2022

นายกสภาวิศวกร พร้อมคณะกรรมการบริหารร่วมเข้าพบผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานและความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานเพื่อประโยชน์ของสมาชิกสภาวิศวกร

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร พร้อมคณะกรรมการบริหารร่วมเข้าพบ นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานและความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานเพื่อประโยชน์ของสมาชิกสภาวิศวกร เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

7 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

IT COE

17 Jan 2022

นายกสภาวิศวกร พร้อมคณะกรรมการบริหารร่วมเข้าพบอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อหารือนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสภาวิศกร

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร พร้อมคณะกรรมการบริหารร่วมเข้าพบ นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อหารือนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสภาวิศกร โดยสรุปดังนี้ การปรับลดค่าธรรมเนียมในการขอหนังสือรับรองการได้รับใบอนุญาต (ยื่นประกอบคำขอแบบ ข.1-ข.7) ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานายกพิเศษฯ ก่อนเสนอต่อ ครม. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป การเลือกตั้งคณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 8 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอยู่ระหว่างการหนังสือตอบข้อหารือจากกระทรวงมหาดไทย และจะจัดการเลือกตั้งในเร็ววันนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กรมโยธาธิการและผังเมือง สภาวิศวกร และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรณีเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆ

7 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

IT COE

17 Jan 2022

ร่วมประชุมหารือกับประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 44 และคณะ เพื่อหาแนวทางในการผลักดันการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร พร้อมคณะกรรมการบริหารร่วมประชุมหารือกับรองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 44 และคณะ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ณ สำนักงานสภาวิศวกร เพื่อหารือแนวทางในการผลักดันการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering Program Accreditation) ให้ได้รับการรับรองปริญญาจากสภาวิศวกรภายใต้กรอบกฎหมายที่สามารถกระทำได้ เพื่อประโยชน์ต่อการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ของประเทศไทยต่อไป

7 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

IT COE

17 Jan 2022

การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (CPD)

          สภาวิศวกรเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง และเสริมสร้างการพัฒนาทักษะและความรู้ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของผู้ได้รับใบรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม           ทั้งนี้ ท่านสามารถร่วมสนับสนุนร่างระเบียบกล่าว หรือแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของสภาวิศวกร www.coe.or.th ได้ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 และปิดรับฟังความคิดเห็นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อสภาวิศวกรจะได้รวบรวมความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการดำเนินการต่อไป           สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ https://forms.gle/tgST8RNYYjH7auXh6 เอกสารประกอบ– เอกสารประกอบการรับฟัง CPD

6 months ago
รับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมาย

IT COE

11 Feb 2022

บริษัท ลิบ คอนซัลติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ขอเชิญวิศวกรไฟฟ้าที่ทำงานให้กับบริษัทผู้รับเหมางานระบบ M&E เข้ามาสัมภาษณ์กี่ยวกับอุปกรณ์เดินสายไฟ

                  ขอเรียนเชิญวิศวกรไฟฟ้าทุกท่านที่ทำงานให้กับบริษัทผู้รับเหมางานระบบ M&E มาทำการสัมภาษณ์เกี่ยวกับอุปกรณ์เดินสายไฟ Wiring Device (เช่น สวิตซ์-ปลั๊ก-เต้ารับ) โดยจะมีค่าตอบแทนให้ทุกท่านเป็นบัตรของขวัญมูลค่า 600 บาทหลังการสัมภาษณ์เสร็จสิ้น หัวข้อการสัมภาษณ์1. วิธีการรับข้อมูลข่าวสารอุปกรณ์เดินสายไฟ Wiring Device2. แหล่งข้อมูลสำคัญในการจัดซื้อ3. แนวโน้มของสินค้าจากเกณฑ์การตัดสินใจในการซื้อ (key buying factors)4. ความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล (digital transformation) คุณสมบัติที่ผู้ให้สัมภาษณ์ควรมี1. ประสบการณ์รับผิดชอบโครงการก่อสร้างต่างๆ ในปีที่ผ่านมา2. เคยซื้ออุปกรณ์เดินสายไฟ Wiring Device3. ตำแหน่งผู้จัดการหรือสูงกว่า หากสมาชิกสนใจสัมภาษณ์และมีคุณสมบัติครบทั้งสามประการกรอกฟอร์มที่อยู่ในลิ้งค์ข้างล่าง คลิกที่นี่

6 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

IT COE

4 Feb 2022
1 3 4 5 6