สถาบันวิศวกรทางหลวงอินเดียเชิญผู้แทนไทยเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้และการเตรียมการจัดทำรายงานอย่างละเอียดสำหรับโครงการทางหลวง ภายใต้กรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง – คงคา

กระทรวงการต่างประเทศได้รับหนังสือจากสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยแจ้งว่า สถาบันวิศวกรทางหลวงอินเดีย (Indian Academy of Highway Engineers: |AHE) สังกัดกระทรวงคมนาคมทางถนนและทางหลวงอินเดีย (Ministry of Road Transport and Highways) จะดำเนินโครงการฝึกอบรมเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้และการเตรียมการจัดทำรายงานอย่างละเอียดสำหรับโครงการทางหลวง (Feasibility Study and Preparation of Detailed Project Report for Highway Projects) ระยะเวลา 12 วัน ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2566 (รอยืนยันกำหนดการจากฝ่ายอินเดีย) ที่เมือง Noida รัฐอุตตรประเทศและประสงค์เชิญผู้แทนจากประเทศสมาชิกกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง – คงคา (Mekong – Ganga Cooperation: MGC) ได้แก่ ไทย กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา และเวียดนาม ประเทศละ 5 คน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมดังกล่าว กระทรวงการต่างประเทศขอเรียนข้อมูลเพิ่มเติม […]

7 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

16 Mar 2023

ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชร ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าศิษย์เก่า “ปันน้ำใจช่วยเหลือ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา”

ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชร ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าศิษย์เก่า “ปันน้ำใจช่วยเหลือ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา” ในวันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2566 ตามที่สะดวก ดังนี้ 1. เดินทางไปร่วมทำบุญทอดผ้าป่าและพักชมสภาพภูมิทัศน์อำเภอปัว ด้วยตนเอง 2. ส่งครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนาการศึกษาผ่าน ที่ทำการไปรษณีย์ หรือ ขนส่งเอกชน มายังที่อยู่ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 130 หมู่ที่ 6 ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120 3. บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาอำเภอปัว ชื่อบัญชี”ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์” หมายเลขบัญชี 662 – 3 – 32570 – 0

7 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

15 Mar 2023

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

นางสาวกันต์ณัฐฐา เซ่งไพเราะห์ หัวหน้าสำนักงานสภาวิศวกร ให้การต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์ ภาควิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน คณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมอาคารที่ทำการสภาวิศวกร ณ ที่ทำการสภาวิศวกร วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566

7 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

2 Mar 2023

สถาบันอนุญาโตตุลาการขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Resove2Win: Legal Services of Hong Kong, Opportunities for All และงานเปิดตัวแคมเปญ Mediate First Pledge

ที เอช เอ ซี ร่วมกับกระทรวงยุติธรรมฮ่องกง และองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกงขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือก “Resolve2Win” – Legal Services of Hong Kong, Opportunities for All (บรรยายภาษาอังกฤษ -ไทย) และพิธีเปิดตัวแคมเปญ “Mediate First Pledge” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการระงับข้อพิพาทโดยการประนอมข้อพิพาท ซึ่งเป็นขั้นตอนการระงับข้อพิพาททางเลือกที่รักษาความสัมพันธ์ของคู่พิพาทให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างราบรื่น ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. – 14.45 น. ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานและ/หรือเข้าร่วมแคมเปญโดยคลิกดูข้อมูลตามเอกสารแนบท้ายข้อความประชาสัมพันธ์

7 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

28 Feb 2023

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ แสง-ชูโต เลขาธิการสภาวิศวกร ให้การต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมอาคารที่ทำการสภาวิศวกร โดยมีคุณอติวิชญ์ กุลงามเนตร ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรม คุณณัฐพล ประชาเสรี ผู้ออกแบบวิศวกรรมงานระบบ คุณพรประเสริฐ เตชะเมธีกุล ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า เป็นวิทยากร ณ ที่ทำการสภาวิศวกร วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

7 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

25 Feb 2023

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ เปิดอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร “การบริหารทรัพยากรบุคคล” รุ่นที่ 49

 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ เปิดอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร “การบริหารทรัพยากรบุคคล” รุ่นที่ 49 มุ่งสู่ความรู้ระดับมืออาชีพ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์  เรียนรู้การบริหารจัดการ “คน” ให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าแก่องค์กร รายละเอียดหลักสูตร เรียนจบรับวุฒิบัตรจาก คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ วันที่ 7-22 มีนาคม 2566 (2-3 วัน/สัปดาห์)​ ทุกวันอังคารและพุธ เวลา 18.00 – 21.00 น.​และวันเสาร์ เวลา 9.00 – 16.00 น.Virtual Class : Zoomค่าธรรมเนียมอบรม 18,900 บาท​ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 089-893-7286

8 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

20 Feb 2023

ประกาศเรื่อง การรับสมัครและกำหนดระยะเวลารับสมัครสมาชิกสภาวิศวกรเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณ (สมัยที่ 8)

ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาสมาชิกสภาวิศวกรผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกรเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณ ที่ 1/2566 เรื่อง การรับสมัครและกำหนดระยะเวลารับสมัครสมาชิกสภาวิศวกรเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณ (สมัยที่ 8) อาศัยอำนาจตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 และข้อ 7 ของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาวิศวกรผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกรเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณ พ.ศ. 2550 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกร ครั้งที่ 66-3/2566 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 และมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 1-1/2566 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 คณะอนุกรรมการสรรหาฯ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 1. ขอเชิญสมาชิกสภาวิศวกรผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 53 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 (เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี และไม่เคยถูกลงโทษฐานประพฤติผิดจรรยาบรรณ) สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณ (สมัยที่ 8) จากสาขาวิศวกรรมควบคุม ดังนี้ สาขาวิศวกรรมโยธา จำนวน 7 คน […]

8 months ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

PR COE

17 Feb 2023

สภาวิศวกรร่วมแถลงข่าว “การจัดประกวดแบบบ้านประหยัดพลังงาน”

คุณกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 ร่วมงานแถลงข่าว “การจัดประกวดแบบบ้านประหยัดพลังงาน” ภายใต้โครงการบ้านอยู่เย็นเป็นสุขกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา และผู้ประกอบอาชีพสถาปนิกทั่วประเทศ ได้ร่วมส่งผลงานการออกแบบบ้าน ที่มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์ในด้านการออกแบบบ้านที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม พฤติกรรมการอยู่อาศัย และประหยัดพลังงาน เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

8 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

16 Feb 2023

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ท่านใดมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารเจษฎาบดินทร์ ชั้น 5 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2528 4567 ต่อ 10552 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.pranangklao.go.th

8 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

14 Feb 2023

สภาวิศวกรลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารทรุดตัวบริเวณใกล้เคียงโชว์ ดีซี พระราม 9

สภาวิศวกร โดย รศ. เอนก ศิริพานิชกร ประธานคณะทำงานประสานงานด้านภัยพิบัติจากอาคารถล่ม สภาวิศวกร ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารทรุดตัวบริเวณใกล้เคียงโชว์ ดีซี พระราม 9 เขตห้วยขวาง กทม. เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 โดยเบื้องต้นคาดว่าอาจเกิดจากขั้นตอนการก่อสร้างอาคารและการไร้เถียรภาพของโครงสร้างชั่วคราวที่รองรับน้ำหนักบรรทุกจากการก่อสร้าง จึงทำให้เกิดการทรุดตัวลงมา นอกจากนี้สภาวิศวกรมีคณะทำงานประสานงานด้านภัยพิบัติจากอาคารถล่ม ที่จะนำเรื่องนี้เข้าคณะกรรมการ และถอดบทเรียนความรู้กับสมาชิกต่อไป เพื่อความปลอดภัยในการทำงานในอนาคต จากเหตุการณ์ดังกล่าว ขอแนะนำให้ประชาชนโดยรอบออกห่างจากบริเวณพื้นที่เกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยของตนเอง และเพื่อความสะดวกในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการกู้ภัยในครั้งนี้ นอกจากนี้ วิศวกรเองก็ควรตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยของโครงสร้างเพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้อยู่อาศัย และประชาชนโดยรอบบริเวณด้วย ทั้งนี้ยังได้ประสานไปยังคณะทำงานฯ และวิศวกรให้เข้าตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุเพิ่มเติม โดยสภาวิศวกรไม่ได้นิ่งนอนใจ มีการตรวจสอบและพิจารณาด้านจรรยาบรรณต่อไป เพื่อให้เกิดความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัยสาธารณะ และสร้างความสบายใจให้กับประชาชน อย่างไรก็ตามปัจจุบันยังไม่พบผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตเพิ่มเติม อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

8 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

14 Feb 2023
1 9 10 11 21