ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินประกาศรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 มาตรา 16 โดยต้องมีความชื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินกฎหมาย การบัญชี การตรวจสอบภายใน การเงินการคลัง และด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดินเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี และมีคุณสมบัติตามมาตรา 1 รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 14 เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สามารถมายื่นแบบใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ จุดรับสมัคร สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02 273 9696 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

7 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

5 Nov 2023

วปท.ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “เทคโนโลยีสายสัญญาณ และมาตรฐานสากลสำหรับการออกแบบ และการใช้งานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล”

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “เทคโนโลยีสายสัญญาณ และมาตรฐานสากลสำหรับการออกแบบ และการใช้งานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล” วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้อง EIT 2 ชั้น 4 อาคาร วสท. ถนนรามคำแหง 39 (วัดเทพลีลา) กรุงเทพฯ ผู้สนใจลงทะเบียน คลิก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-935-6440, 02-949-0651 หรือ คลิก รับจำนวนจำกัดเพียง 40 ท่านเท่านั้น

7 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

5 Nov 2023

ม.มหาสารคามขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในชุมชนสู่เป้าหมาย Net zero emissions”

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในชุมชนสู่เป้าหมาย Net zero emissions” ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมปรินซ์ตัน เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีค่าลงทะเบียน 3,000 บาทต่อคน (สามพันบาทถ้วน) สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่โทรศัพท์ 043-754442 คุณสิรินทร์ โทรศัพท์ 092-9088837 และสามารถดาวน์โหลดโครงการและใบสมัครได้ที่ https://uniquest.msu.ac.th/

7 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

2 Nov 2023

คณาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) สาขาภาคเหนือ 2 เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

สภาวิศวกร ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) สาขาภาคเหนือ 2 เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานออกแบบโครงการโดยมีคุณณัฐพล ประชาเสรี ผู้ออกแบบวิศวกรรมงานระบบอาคาร พาเยี่ยมชมอาคารที่ทำการสภาวิศวกร เมื่อวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566

7 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

2 Nov 2023

สวทช. ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ โดยกรอกข้อมูลในแบบเสนอชื่อฯ และขอให้ส่งเอกสารรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าวมาที่ นางอุรชา รักษ์ตานนท์ชัย อนุกรรมการและเลขานุการในคณะอนุกรรมการสรหาฯ e-mail: uracha@nstda.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2566

7 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

31 Oct 2023

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)” รุ่นที่ 11

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)” รุ่นที่ 11 (Advanced Master of Management Program, AMM) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านเศรษฐกิจ การเงิน ตลาดทุน นโยบายและยุทธศาสตร์ที่สำคัญของประเทศ รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารองค์การสมัยใหม่ อันจะนำไปสู่การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นำที่มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกล มีความคิดสร้างสรรค์ โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะมาถ่ายทอดความรู้ที่ทันสมัย และสามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงอย่างเหมาะสม การจัดการศึกษาอบรม : ระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 12 มิถุนายน 2569 เฉพาะวันพุธ เวลา 13.30 – 18.00 น. (รวม 126 ชั่วโมง) ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ – คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2566 สมัครทาง online […]

7 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

24 Oct 2023

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาสำหรับบุคคลภายนอก รุ่นที่ 15

ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาสำหรับบุคคลภายนอก รุ่นที่ 15 รูปแบบ Online และ Onsite หลักสูตรภาษาที่เปิดสอน :ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาเลียน สเปน โปรตุเกส เวียดนาม เขมร อินโดนีเชีย และพม่า ให้กับนักเรียน นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่สนใจสมัครเรียนภาษา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เริ่มเรียนวันที่ 2 ธันวาคม 2566 – 17 กุมภาพันธ์ 2567 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

7 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

24 Oct 2023

TMA ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา Thailand Competitiveness Conference 2023 ภายใต้หัวข้อหลัก “Building a Future-Proof Nation”

TMA ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา Thailand Competitiveness Conference 2023 ภายใต้หัวข้อหลัก “Building a Future-Proof Nation” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมหาแนวทางในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศภายใต้บริบทของความเปลี่ยนแปลง รวมถึงบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐในการปรับแนวทางเพื่อตอบรับต่อการเปลี่ยนแปลง และการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนและภาคธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ระหว่าง วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้อง Magnolia Ballroom โรงแรม Waldorf Astoria Bangkok รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

7 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

24 Oct 2023

อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 เข้าร่วมพิธีทำบุญและเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันสถาปนาสภาวิชาชีพบัญชี ครบรอบ 19 ปี

นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีทำบุญและเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสภาวิชาชีพบัญชี ครบรอบ 19 ปี เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องอบรมชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21

7 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

24 Oct 2023
1 9 10 11 32