สภาวิศวกรเปิดบูชาเหรียญพระวิษณุกรรม “รุ่นทายาทพระมหาวิษณุกรรม”

🔴สภาวิศวกรเปิดบูชาเหรียญที่ระลึกพระวิษณุกรรม “รุ่นทายาทพระมหาวิษณุกรรม” สร้างด้วยเนื้อโลหะอัลปาก้า ขนาดความกว้าง 2.5 เซนติเมตร ขนาดความสูง 4 เซนติเมตร บูชาเหรียญละ 299 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่ง)*ค่าบริการจัดส่งเหมาจ่ายครั้งละ 50 บาท ตั้งแต่บัดนี้ หรือจนกว่าเหรียญจะหมด 📌 ขั้นตอนการสั่งจอง ** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสายชล วังบุญคง โทร 08 6369 6024 E-mail : finance@coe.or.th ตรวจสอบการจัดส่งเหรียญพระวิษณุกรรม

6 months ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

PR COE

31 May 2023

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร (ฉบับที่..) พ.ศ. …. (ยกเลิกการเรียกหลักฐานการศึกษา สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร ซึ่งข้ามสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมกับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร)

ปัจจุบันการประกอบวิชาชีพต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับการประกอบวิชาชีพแบบ Multi-discipline เปลี่ยนแปลงแนวทางเดิมของการออกใบอนุญาต โดยมองผลสําเร็จในภาพรวมของวิชาชีพ มีเป้าหมายคือการพัฒนาวิชาชีพในประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสำหรับผู้มีความรู้และทักษะการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแบบสหวิชาชีพ มีการ Upskill พัฒนาเพื่อยกระดับทักษะที่มีให้ดีกว่าเดิมโดยไม่ยึดติดกับคุณวุฒิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา แต่ยังคงรักษามาตรฐานโดยต้องผ่านการทดสอบและพิสูจน์ให้ได้ว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในสาขาที่ขอข้ามสาขาตามที่สภาวิศวกรกำหนด ซึ่งข้อ 8 วรรคสอง (1) ของข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. 2565 กำหนดให้สภาวิศวกรเรียกหลักฐานการศึกษา (transcript) ระดับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรเทียบเท่าปริญญาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่สภาวิศวกรรับรอง หรือหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) ในสาขาที่ตรงกับสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ขอรับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร ยังไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมดังกล่าว จึงสมควรต้องมีการเสนอยกเลิกการเรียกหลักฐานการศึกษา สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร ซึ่งข้ามสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมกับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวต่อไป ท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ คลิกที่นี่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2566 เพื่อประโยชน์ที่สภาวิศวกรจะได้รับความคิดเห็นอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาในการออกร่างข้อบังคับได้อย่างเหมาะสมต่อไป

6 months ago
รับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมาย

PR COE

30 May 2023

รับชมรายการย้อนหลัง สภาวิศวกรตอบคำถาม EP.8 เรื่อง “จริยธรรมของกรรมการสภาวิศวกรสำคัญอย่างไร”

ขอเชิญรับชมคลิปเต็มรายการสภาวิศวกรตอบคำถาม EP.8 เรื่อง “จริยธรรมของกรรมการสภาวิศวกรสำคัญอย่างไร” ออกอากาศเมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.00 น. รับชมได้แล้ว คลิกที่นี่

6 months ago
คลิปวิดีโอ

PR COE

26 May 2023

สถาบันพระปกเกล้ารับสมัครผู้สนใจเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Audit) รุ่นที่ 27

สถาบันพระปกเกล้ารับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Audit) รุ่นที่ 27 อบรมระหว่างวันที่ 18 – 23 กรกฎาคม 2566 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก (มีค่าธรรมเนียมการอบรม 36,000 บาท รวมค่าอาหาร ที่พัก และเอกสารประกอบการบรรยายตลอดระยะเวลาการอบรม) กำหนดการรับสมัครระหว่าง วันที่ 8 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2566 (ช่องทางการรับสมัครออนไลน์เท่านั้น) ศึกษาข้อมูลรายละเอียดการสมัครได้ที่นี่ คลิก

6 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

25 May 2023

คณะผู้บริหารสถาบันอนุญาโตตุลาการเข้าหารือแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกับสภาวิศวกร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ แสง-ชูโต เลขาธิการสภาวิศวกร พร้อม ดร.ณรงค์ ทัศนนิพันธ์ กรรมการสภาวิศวกร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสถาบันอนุญาโตตุลาการ ซึ่งได้เข้าพบผู้บริหารสภาวิศวกรเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่างสภาวิศวกรและสถาบันอนุญาโตตุลาการ ณ อาคารที่ทำการสภาวิศวกร (ซอยลาดพร้าว 54)  วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566

7 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

19 May 2023

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการ บริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2567

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (Security Management and Leadership for Executives Program) (สวปอ.มส.SML) รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2567 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่นาวาอากาศเอก จตุรงค์ วงษ์สวรรค์ หมายเลขโทรศัพท์ 09-2676-5452 หรือ ร้อยเอกหญิง ปรินดา ภูคงเดือน หมายเลขโทรศัพท์ 09-1915-6653 เอกสารประกอบ

7 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

15 May 2023

วสท. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม EIT Run : 80 ปี วิศวกรรมสถานฯ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วสท. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม EIT Run : 80 ปี วิศวกรรมสถานฯ ในวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566 ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก แบ่งระยะการวิ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 5, 10 และ 26 กิโลเมตร โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ในวาระครบรอบ 80 ปี 2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกาย เดิน วิ่ง ในระยะที่ทุกคนมีความเหมาะสม 3. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2566 สมัครเข้าร่วมกิจกรรม คลิก

7 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

15 May 2023

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการกำหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

สภาวิศวกรได้กำหนดให้บุคคลธรรมดาซึ่งได้รับอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม จากประเทศที่สภาวิศวกรประกาศกำหนดที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสภาวิศวกรให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามข้อตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี และหมายความรวมถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) จึงสมควรกำหนดค่าธรรมเนียมในส่วนที่เกี่ยวกับค่าคำขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างชาติ ค่าใบรับรองการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างชาติ และค่าคำขอต่ออายุทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างชาติในอัตราที่เหมาะสมเพื่อรองรับการดำเนินการดังกล่าว โดยมีประเด็นที่จะรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียม จำนวน 4 ข้อ1. ค่าคำขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างชาติ ฉบับละ 1,500 บาท2. คำขอต่ออายุทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างชาติ ฉบับละ 1,500 บาท3. ค่าใบรับรองการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างชาติ ฉบับละ 3,500 บาท4. ค่าใบรับรองการต่ออายุทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างชาติ ฉบับละ 3,500 บาท ทั้งนี้ ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เพื่อสภาวิศวกรจะได้รวบรวมความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการดำเนินการต่อไป สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ คลิกที่นี่

7 months ago
รับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมาย

PR COE

9 May 2023

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี นั้น สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเรียนว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 เห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงฯ เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงฯ จังหวัดพังงา พ.ศ. 2559 และได้มีมติเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 เห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงฯ เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงฯ จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2559 และจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557 ซึ่งขณะนี้ประกาศกระทรวงฯ ทั้ง 3 ฉบับได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก สำนักงานนโยบายฯ ขอแจ้งการใช้บังคับประกาศกระทรวงดังกล่าวทั้ง 3 ฉบับ ออกไปอีก 2 ปี

7 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

9 May 2023

รับชมรายการย้อนหลัง สภาวิศวกรตอบคำถาม EP.7 เรื่อง “การปรับปรุงประสิทธิภาพภายในสภาวิศวกร…สมาชิกจะได้อะไร?”

ขอเชิญรับชมคลิปเต็มรายการสภาวิศวกรตอบคำถาม EP.7 เรื่อง “การปรับปรุงประสิทธิภาพภายในสภาวิศวกร…สมาชิกจะได้อะไร?” ออกอากาศเมื่อวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.00 น. รับชมได้แล้ว คลิกที่นี่

7 months ago
คลิปวิดีโอ

PR COE

4 May 2023
1 8 9 10 24