ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

13 Dec 2023

สภาวิศวกรแจ้งการจัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ประจำปี 2566

สภาวิศวกรแจ้งการจัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ประจำปี 2566 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในวันที่ 7-9 ธันวาคม 2566 สภาวิศวกรปิดทำการ ทั้งนี้ สมาชิกสามารถรับบริการผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง คลิกที่นี่

6 months ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

PR COE

5 Dec 2023

นายกสภาวิศวกรนำคณะกรรมการร่วมงานฉลองครบรอบ 80 ปี ของการก่อตั้งสมาคมวสท.

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกสภาวิศวกร นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 และรองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 ร่วมงานฉลองครบรอบ 80 ปี ของการก่อตั้งสมาคม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซอยรามคําแหง 39

6 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

5 Dec 2023

คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

นางสาวกันต์ณัฐฐา เซ่งไพเราะห์ หัวหน้าสำนักงานสภาวิศวกร ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีอาคารเขียวของสภาวิศวกรและงานออกแบบโครงการ โดยมีคุณณัฐพล ประชาเสรี ผู้ออกแบบวิศวกรรมงานระบบอาคาร พาเยี่ยมชมอาคาร ณ ที่ทำการสภาวิศวกร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566

7 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

2 Dec 2023

สภาวิศวกรจัดเสวนาเรื่อง “มาตรการและการป้องกันเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงสร้างสาธารณูปโภค”

สภาวิศวกร โดย ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกสภาวิศวกร เชิญผู้บริหารในส่วนของการดำเนินการก่อสร้างซึ่งเป็นงานระบบสาธารณูปโภคและอาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของสาธารณะชนทุกส่วนหารือเรื่อง “มาตรการและการป้องกันเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงสร้างสาธารณูปโภค” เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ อาคารที่ทำการสภาวิศวกร ประกอบไปด้วย ซึ่งแต่ละทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของสาธารณะชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองใหญ่ที่มีผลกระทบกับประชาชน ทั้งนี้จะดำเนินการกำหนดมาตรการร่วมกันต่อไป

7 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

30 Nov 2023

งานทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสภาวิศวกรครบรอบ 24 ปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกสภาวิศกร เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาวิศวกร และผู้มีเกียรติร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสภาวิศวกรครบรอบ 24 ปี ณ อาคารที่ทำการสภาวิศวกร ซ. ลาดพร้าว 54 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566.ในการนี้ได้รับความเมตตาจาก พระพรหมมงคลวัชราจารย์ (หลวงปู่ไสว วัฑฒโน) พระอนุชาในสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 14-15 ธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดศรีสุริยวงศาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และประพรมน้ำพุทธมนต์แก่ผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน

7 months ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

PR COE

29 Nov 2023

ข่าวดี!!! ภายใต้การผลักดันของคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 8 และความร่วมมือกับกรมสรรพากร

ปัจจุบันผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมที่ได้รับใบรับรองความรู้ความชำนาญฯ (ระดับวิศวกร/วิศวกรวิชาชีพ) สามารถหักค่าใช้จ่ายจากการให้บริการวิชาชีพแบบเหมาได้ 30% ตามมาตรา 40(6) แห่งประมวลรัษฎากร เช่นเดียวกับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

7 months ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

PR COE

24 Nov 2023

นายกสภาวิศวกรพร้อมคณะผู้บริหารเข้าพบรมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อหารือถึงเเนวทางการยกระดับมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร. ธเนศ วีระศิริ นายกสภาวิศกร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสภาวิศวกร เข้าพบนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อหารือถึงเเนวทางการยกระดับมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ เเละสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาของไทยสามารถพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเเละบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ทั้งนี้ รมว.กระทรวง อว. พร้อมสนับสนุนและผลักดันให้มีการพัฒนาระบบรับรองการศึกษาของประเทศให้มีมาตรฐานสอดคล้อง ตามข้อตกลง Washington Accord เพื่อยกระดับให้วิศวกรของไทยมีขีดความสามารถสูงขึ้น เเละได้รับการยอมรับในเวทีนานาชาติ ตลอดจนส่งเสริมโอกาสการเคลื่อนย้ายประกอบวิชาชีพในต่างประเทศ โดยจะประสานการทำงานในรายละเอียดร่วมกับสภาวิศวกร สภาอุตสาหกรรม เเละสำนักงานปลัดกระทรวง อว. เพื่อขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวให้สำเร็จโดยเร็วต่อไป

7 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

24 Nov 2023

ธนาคารอาคารสงเคราะห์เสนอสินเชื่อบ้าน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีแรก ส่งท้ายปี 2566

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ ที่มีพันธกิจ “ทำ ให้คนไทยมีบ้าน” เพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและครอบครัวได้ง่ายขึ้น ด้วยการเตรียมกรอบวงเงิน 45,000 ล้านบาท จัดทำ 3 ผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้าน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีแรก ส่งท้ายปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2566 ที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ G H Bank Call Center โทร.0-2645-9000 ผู้ประสานงาน :นางสาวเมธาพร อยู่สุขอาบพนักงานการตลาดสินเชื่ออาวุโสส่วนตลาดสินเชื่อเชิงกิจกรรม ฝ่ายพัฒนาธุรกิจสินเชื่อโทร. 089-761-3893

7 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

22 Nov 2023
1 8 9 10 33