สรุปผลการรับฟังความเห็นและรายงานวิเคราะห์ผลกระทบร่างประกาศสภาวิศวกร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกร และระดับวิศวกรวิชาชีพ พ.ศ. …. (สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ และสาขาวิศวกรรมอากาศยาน)

สภาวิศวกรขอเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบร่างประกาศสภาวิศวกร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกร และระดับวิศวกรวิชาชีพ พ.ศ. …. (สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ และสาขาวิศวกรรมอากาศยาน) ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว โดยผู้ที่เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา

5 months ago
รับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมาย

PR COE

22 Jun 2023

สรุปผลการรับฟังความเห็นและรายงานวิเคราะห์ผลกระทบ ร่างประกาศสภาวิศวกร ที่../2566 หลักเกณฑ์และวิธีการนำหน่วยความรู้มาใช้ให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง

สภาวิศวกรขอเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบประกาศสภาวิศวกร ที่../2566 หลักเกณฑ์และวิธีการนำหน่วยความรู้มาใช้ให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว โดยผู้ที่เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2566 และขยายระยะเวลารับฟังความคิดเห็นออกไปจนถึงวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา

5 months ago
รับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมาย

PR COE

22 Jun 2023

สภาวิศวกรจัดพิธีส่งมอบงานระหว่างคณะกรรมการจรรยาบรรณ สมัยที่ 7 กับ คณะกรรมการจรรยาบรรณ สมัยที่ 8

สภาวิศวกรได้จัดพิธีส่งมอบงานระหว่างคณะกรรมการจรรยาบรรณ สมัยที่ 7 กับ คณะกรรมการจรรยาบรรณ สมัยที่ 8 โดยมีคณะกรรมการสภาวิศวกร ผู้ตรวจสภาวิศวกร คณะอนุกรรมการไต่สวน คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 ณ ห้องวิศวภิวรรธน์ ชั้น 7 อาคารที่ทำการสภาวิศวกร (ซอยลาดพร้าว 54)

5 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

21 Jun 2023

คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

นางสาวกันต์ณัฐฐา เซ่งไพเราะห์ หัวหน้าสำนักงานสภาวิศวกร ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าการศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานออกแบบโครงการ โดยมีคุณอติวิชญ์ กุลงามเนตร ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมพาเยี่ยมชมอาคาร ณ ที่ทำการสภาวิศวกร ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566

5 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

21 Jun 2023

เตรียมความพร้อมในการนำหน่วยความรู้มายื่นขอเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

เพื่อเป็นการยกระดับความรู้ความสามารถและประสิทธิผลของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการวิชาชีพภายในประเทศ รวมถึงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สภาวิศวกรจึงกำหนดให้ผู้ยื่นคำขอเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร ตามข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. 2565 ต้องมีหน่วยความรู้ (CPD) ตามจำนวนที่กำหนด ดังนี้ 1. ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ต้องมีหน่วยความรู้ จำนวนไม่น้อยกว่า 50 หน่วย 2. ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ต้องมีหน่วยความรู้ จำนวนไม่น้อยกว่า 100 หน่วย 3. ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป ต้องมีหน่วยความรู้จำนวนไม่น้อยกว่า 150 หน่วย ทั้งนี้ หน่วยความรู้จะต้องมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกรหรือระดับวุฒิวิศวกร […]

5 months ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

PR COE

20 Jun 2023

สภาวิศวกรแจ้งการอบรมเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2566

สภาวิศวกรแจ้งการอบรมสัมมนาเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2566 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 สภาวิศวกรปิดทำการ ทั้งนี้ สมาชิกสามารถใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง คลิกที่นี่

6 months ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

PR COE

8 Jun 2023

สภาวิศวกรร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นและอุปกรณ์สำนักงานให้กับมูลนิธิกระจกเงา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ แสง-ชูโต เลขาธิการสภาวิศวกร นำทีมเจ้าหน้าที่สภาวิศวกรร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็น และอุปกรณ์สำนักงานให้กับมูลนิธิกระจกเงาเพื่อการกุศลและสาธารณะประโยชน์ เป็นการส่งผ่านความช่วยเหลือไปยังชุมชนที่ขาดแคลน กลุ่มคนไร้บ้าน กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง โรงเรียนยากไร้ ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา

6 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

8 Jun 2023

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2566

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนและ พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน พร้อมทั้ง ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐมาอย่างต่อเนื่อง และในปี พ.ศ. 2566 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ หน่วยงานของรัฐตามคู่มือสำหรับประชาชน เพื่อศึกษาประสบการณ์และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ ของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาบริการเพื่อยกระดับ ประสิทธิภาพการให้บริการของรัฐให้เป็นตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ ระหว่าง เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2566 สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2566 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริการภาครัฐและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยสามารถแสดงความเห็นได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2566  สแกน QR code ที่ปรากฏด้านล่าง 

6 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

7 Jun 2023

รับชมรายการย้อนหลัง สภาวิศวกรตอบคำถาม EP.9 “วิศวกรมีปัญหาฟ้องร้อง…มีทางออกอย่างไร”

ขอเชิญรับชมคลิปเต็มรายการสภาวิศวกรตอบคำถาม EP.9 “วิศวกรมีปัญหาฟ้องร้อง…มีทางออกอย่างไร” ออกอากาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 16.00 น. รับชมได้แล้ว คลิกที่นี่

6 months ago
คลิปวิดีโอ

PR COE

2 Jun 2023
1 7 8 9 24