นายกสภาวิศวกรพร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และกรรมการสมาคมฯ เพื่อแสดงความยินดีในการรับตำแหน่งกรรมการสภาวิศวกร สมัย 8

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกสภาวิศวกร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสภาวิศวกร ให้การต้อนรับ ดร.สมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และกรรมการสมาคมฯ เพื่อแสดงความยินดีในการรับตำแหน่งกรรมการสภาวิศวกร สมัย 8 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 ณ อาคารที่ทำการสภาวิศวกร (ซอยลาดพร้าว 54)

5 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

11 Jan 2024

สภาวิศวกร ส่งความสุขมอบของขวัญวันเด็กแก่โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์

สภาวิศวกรส่งความสุขให้เด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 มอบของขวัญวันเด็กแก่โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สร้างความสุขและรอยยิ้มแก่น้องๆ นักเรียน เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 โดยสภาวิศวกรได้ให้ความสำคัญกับเด็ก เพื่อเป็นเยาวชนที่ดีของชาติในอนาคตให้สมกับคำขวัญวันเด็กประจำปี 2567“มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”

5 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

9 Jan 2024

บริษัทในเครือ MAA Group เปิดรับสมัครวิศวกรเคมี แลวิศวกรไฟฟ้า

บริษัทในเครือ MAA Group ซึ่งมีบริษัทในเครืออื่นๆ มากมาย อาทิ บริษัท แรดดำ คลีนนิ่ง จำกัด เป็นผู้นำเข้าโดยตรงจากผู้ผลิต และจัดจำหน่าย เคมีอุตสาหกรรม และ สารทำละลายโซลเว้นท์ (solvent) ที่ได้รับความน่าเชื่อถือมานานกว่า 50 ปี (Industrial Chemicals and Solvents Importer and Distributor) ปัจจุบันกำลังขยายตัวทางธุรกิจ จึงความต้องการรับบุคลากรรุ่นใหม่ไฟแรงจำนวนมาก ที่รักความก้าวหน้าใฝ่หาความรู้ ขยันและมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จที่พร้อมจะเต็บโตไปพร้อมกัน เปิดรับสมัครวิศวกรคมี แลวิศวกรไฟฟ้า ปฏิบัติหน้าที่อยู่โรงงานนิคมบางพลี หรือที่โรงงานนิคมระยอง(สามารถเลือกที่ประจำในการปฏิบัติงานได้) ( ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป ) 1. วิศวกรไฟฟ้า หน้าที่รับผิดชอบ1. ควบคุมและพัฒนาโปรเจคทางวิศวกรรมทั้งหมดของโรงงาน. เพื่อผลลัพธ์ทางธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น2. ให้คำแนะนำทางด้านวิศวกรรม กับทีมงานภายในบริษัท3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย* ไม่ได้รับผิดชอบงาน pM และซ่อมบำรุง * คุณสมบัติ1. วุฒิการศึกษา […]

5 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

9 Jan 2024

สภาวิศวกร-สทร. -วสท. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การจัดทำและการพัฒนามาตรฐานเพื่อสนับสนุนระบบขนส่งทางราง”

สภาวิศวกร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกสภาวิศวกร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดทำและการพัฒนามาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อสนับสนุนระบบขนส่งทางราง กับ สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) กับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 ณ ห้องวิศวภิวรรธน์ ชั้น 7 อาคารที่ทำการสภาวิศวกร (ซอยลาดพร้าว 54) โดยการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม โดยจัดทำและพัฒนามาตรฐาน รวมทั้งการประมวลหลักปฏิบัติทางวิศวกรรมในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการขนส่งทางราง เพื่อเป็นแนวปฏิบัติงานให้ระบบการขนส่งทางรางมีมาตรฐานความปลอดภัยและมีความมั่นคงของการขนส่งทางรางในระดับสากล เพื่อรองรับการเชื่อมโยงของประเทศที่จะเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อระบบคมนาคมในระดับภูมิภาคอาเซียนและในระดับสากลต่อไป

5 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

5 Jan 2024

สถาบันพระปกเกล้าขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระดับสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะ

สถาบันพระปกเกล้าจัดการศึกษาหลักสูตรระดับสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ 28 (People’s Audit) ซึ่งเหมาะสำหรับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ประซาชนทั่วไป และโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพันธกิจหลักในการให้บริการประชาชน เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการจัดบริการสาธารณะและตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้สำเร็จการศึกษาจะสามารถวางแผนยุทธศาสตร์การสร้างการมีส่วนร่วมในการบริการสาธารณะตลอดจนสามารถปรับใช้และส่งต่อความรู้นวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการยกระดับบริการสาธารณะเพื่อการบริการที่เป็นเลิศได้ หลักสูตรจะจัดการอบรม วันที่ 2 – 7 เมษายน 2567 ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ค่าธรรมเนียมการอบรม 36,000 บาท (รวมค่าอาหาร ที่พัก และเอกสารประการบรรยายตลอดระยะเวลาการอบรม) เปิดรับสมัคร 1วันที่ 8 ธันวาคม 2566 – 15 กุมภาพันธ์ 2567 (รับสมัครทางออนไลน์เท่านั้น) ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลรายละเอียดการสมัครได้จากเว็บไซต์ ww.kpi.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

5 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

4 Jan 2024

1 มกราคม 2567 เตรียมพบกับระบบ Single Sign-On

สภาวิศวกร มีนโยบายในการพัฒนาระบบ Single Sign-On บนเว็บไซต์สภาวิศวกร เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกและผู้เข้ารับบริการ สภาวิศวกรมีความยินดีที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่า สภาวิศวกรได้พัฒนาระบบ Single Sign-On เรียบร้อยแล้ว โดยสมาชิกและผู้เข้ารับบริการสามารถเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ซึ่งระบบดังกล่าวสมาชิกสามารถ Login ครั้งเดียวและเข้าใช้งานได้ทุกระบบบนเว็บไซต์สภาวิศวกรสะดวก ปลอดภัย ด้วยการยืนยันตัวตนแบบ 2 ขั้นตอน 2-Factor Authentication ทั้งนี้ สามารถศึกษาวิธีการใช้งานได้จากคู่มือด้านล่าง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ให้คำแนะนำ โทรศัพท์ 086-369-6014 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เอกสารเพิ่มเติม* คู่มือ-สมาชิกสภาวิศวกร คลิก* คู่มือ-นิติบุคคล คลิก* คู่มือ-สถาบันการศึกษา คลิก

5 months ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

PR COE

3 Jan 2024

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม Work life balance ของวิศวกร ในกรุงเทพมหานคร

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม Work life balance ของวิศวกร ในกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาอิทธิพลของสมดุลชีวิตกับการทำงานและคุณภาพชีวิตในการทำงานต่อความพึงพอใจของวิศวกรระบบและติดตั้งในกรุงเทพ คลิก

5 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

29 Dec 2023

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเผยแพร่วารสาร Good Governance(GG) on theMove ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 เดือน ธันวาคม 2566

ด้วยสำนักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการขับเคลื่อนและผลักดันการพัฒนาระบบราชการโดยการยกระดับประสิทธิภาพการบริการและการบริหารจัดการของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจและการลงทุน รวมทั้งสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนการยกระดับงานบริการภาครัฐ ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดทำวารสาร Good Governance (GG) on the Move โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการพัฒนาระบบราชการเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจและการลงทุน

5 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

29 Dec 2023

ม.ขอนแก่นขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร กลยุทธ์การตรวจรับพัสดุให้ชอบด้วยกฎหมาย การบริหารสัญญาภาครัฐอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “กลยุทธ์การตรวจรับพัสดุให้ชอบด้วยกฎหมาย การบริหารสัญญาภาครัฐอย่างมืออาชีพ การจัดหาพัสดุโดยวิธี e-bidding วิธีเฉพาะเจาะจง การเขียน Spec เพื่อให้ได้พัสดุตรงตามความต้องการ การกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ เพื่อลดความเสี่ยงในการอุทธรณ์ หรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ และการดำเนินการตาม ว56 แนวทางการบริหารสัญญาตาม ว124 และ ว125 แนวทางปรับลดเนื้องานตาม ว452” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 12–14 มกราคม 2567 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักฯ กองต่าง ๆ ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความเข้าใจในหลักการแนวทางในการทำ TOR รวมไปถึงการกำหนด Spec เพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับข้อควรระวัง ให้ความสำคัญในข้อกำหนดมาตรา 9 ข้อเทคนิค เกณฑ์คุณภาพ วัตถุประสงค์การจัดซื้อจัดจ้างการกำหนดคุณสมบัติผู้รับหน้าที่ในการทำ TOR ตลอดจนมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ มาตรฐานการรับรองจากหน่วยงานอื่น และประเด็นอื่น ๆ ที่จำเป็นในกระบวนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ […]

5 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

25 Dec 2023

นายกสภาวิศวกรพร้อมคณะกรรมการบริหารให้การต้อนรับผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและคณะเพื่อหารือแนวทางเชื่อมโยงฐานข้อมูลของสภาวิศวกรกับระบบของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ วีระศิริ นายกสภาวิศกร พร้อมด้วย นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 รองศาสตราจารย์ ดร.สุธา ขาวเธียร เหรัญญิกสภาวิศวกรและประธานอนุกรรมการ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์ รองเลขาธิการสภาวิศวกร คนที่ 1 ให้การต้อนรับนางเสาวภา หิญชีระนันทน์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม นายสิทธิชัย ปิติสินชูชัย ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะ เพื่อหารือแนวทางเชื่อมโยงฐานข้อมูลของสภาวิศวกรกับระบบของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ระบบ Smart EIA+) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ สภาวิศวกรยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานผ่านเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลผู้ขอรับใบอนุญาตเพื่อขอเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรการภาครัฐต่อไป

5 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

23 Dec 2023
1 6 7 8 32