สมาคมวปท. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการจัดการและการบริหารสัญญา FIDICFIDIC Contract Management and Administration Course  (Module 4)

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมอบรมการจัดการและการบริหารสัญญา FIDIC Contract Management and Administration Course  (Module 4) วันที่ 3-4 เมษายน 2567ณ โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ ลงทะเบียนที่นี่ คลิก  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยโทร.02-935-6440, 02-949-0651

4 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

20 Feb 2024

สมาคม วปท.ขอเชิญเข้าร่วมอบรม PMP EXAM PREP Course

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย  ขอเชิญเข้าร่วมอบรม PMP EXAM PREP Course โดย กนิษฐ์พงษ์ บุษบงค์ (อจ.เอ)หลักสูตรอบรม 5 วัน 15,16,22,23 และ 30 มีนาคม 2567 สถานที่  : โรงแรม เอส ซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนได้ที่นี่ คลิก  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-935-6440, 02-949-0651

4 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

20 Feb 2024

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการกำหนดค่าจดทะเบียนสมาชิกค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

สภาวิศวกรเห็นสมควรเผยแพร่รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการกำหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

4 months ago
รับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมาย

PR COE

16 Feb 2024

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยแบบและอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

สภาวิศวกรเห็นสมควรเผยแพร่รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยแบบและอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  

4 months ago
รับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมาย

PR COE

16 Feb 2024

นายกสภาวิศวกรให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกสภาวิศวกร ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการออกแบบและก่อสร้างอาคาร โดยมีคุณอติวิชญ์ กุลงามเนตร ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรม คุณณัฐพล ประชาเสรี ผู้ออกแบบวิศวกรรมงานระบบอาคาร พาเยี่ยมชมอาคารทำการสภาวิศวกร เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

4 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

8 Feb 2024

อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 เป็นผู้แทนสภาวิศวกร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสภาสถาปนิก ครบรอบ 24 ปี

รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 ร่วมแสดงความยินดีกับสภาสถาปนิกเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสภาสถาปนิก ครบรอบ 24 ปี วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารที่ทำการสภาสถาปนิก

4 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

8 Feb 2024

คณะกรรมการพิจารณาโครงการคัดเลือกสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2567 จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมชมอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

นางสาวกันต์ณัฐฐา เซ่งไพเราะห์ หัวหน้าสำนักงานสภาวิศวกร ให้การต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาโครงการคัดเลือกสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2567 จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมชมอาคารพร้อมตอบข้อซักถามเพื่อประกอบการพิจารณา โดยทาง AATTN8A Consortium ได้ส่งโครงการ The Headquarters of Council of Engineers Thailand เข้าร่วมโครงการ

4 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

7 Feb 2024

นายกสภาวิศวกรให้การต้อนรับคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณาจารย์จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อขอคำแนะนำในการจัดตั้งแม่ข่ายสภาวิศวกรและการจัดทำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกสภาวิศวกร พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ เมืองไหว คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณาจารย์จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อขอคำแนะนำในการจัดตั้งแม่ข่ายสภาวิศวกรและการจัดทำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตพร้อมทั้งเยี่ยมชมอาคาร เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารที่ทำการสภาวิศวกร (ซอยลาดพร้าว 54)

4 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

2 Feb 2024

การประปานครหลวงขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารโครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำและการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย” รุ่นที่ 2/2567

การประปานครหลวงขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารโครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำและการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย” รุ่นที่ 2/2567ระหว่างวันที่ 20- 22 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 โคราช จ.นครราชสีมา

4 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

30 Jan 2024

สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย จัดงานประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 18 (Annual Concrete Conference 18)

สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย จัดงานประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 18 (Annual Concrete Conference 18) ร่วมกับ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และศูนย์วิจัย SIECON-SUT ระหว่างวันที่ 25, 26, 27 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ อาคารอำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ.นครราชสีมา ซึ่งการประชุมวิชาการนี้ได้เปิดโอกาสให้นำเสนอบทความวิจัย และบทความวิชาการจากนักวิชาการ วิศวกร หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการก่อสร้างคอนกรีตในภาคสนาม รวมถึงการนำเสนอผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการก่อสร้างของผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น นักลงทุน ผู้ประกอบการ สถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมาก่อสร้าง รวมถึงผู้ใช้คอนกรีต ได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมคอนกรีตเพื่อพัฒนาการก่อสร้างในประเทศไทย

5 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

24 Jan 2024
1 5 6 7 33