หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเรื่อง การรับสมัครและกำหนดระยะเวลารับสมัครสมาชิกสภาวิศวกรเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณ (สมัยที่ 8)

ประกาศเรื่อง การรับสมัครและกำหนดระยะเวลารับสมัครสมาชิกสภาวิศวกรเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณ (สมัยที่ 8)

ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาสมาชิกสภาวิศวกรผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกรเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณ ที่ 1/2566 เรื่อง การรับสมัครและกำหนดระยะเวลารับสมัครสมาชิกสภาวิศวกรเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณ (สมัยที่ 8)

อาศัยอำนาจตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 และข้อ 7 ของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาวิศวกรผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกรเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณ พ.ศ. 2550 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกร ครั้งที่ 66-3/2566 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 และมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 1-1/2566 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 คณะอนุกรรมการสรรหาฯ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

1. ขอเชิญสมาชิกสภาวิศวกรผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 53 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 (เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี และไม่เคยถูกลงโทษฐานประพฤติผิดจรรยาบรรณ) สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณ (สมัยที่ 8) จากสาขาวิศวกรรมควบคุม ดังนี้

สาขาวิศวกรรมโยธาจำนวน 7 คน
สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่จำนวน 1 คน
สาขาวิศวกรรมเครื่องกลจำนวน 2 คน
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจำนวน 2 คน
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการจำนวน 1 คน
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจำนวน 1 คน
สาขาวิศวกรรมเคมีจำนวน 1 คน

2. กำหนดระยะเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2566 ระหว่างเวลา 08.00 ถึง 16.00 นาฬิกา ณ สำนักงานสภาวิศวกร เลขที่ 1616/1 ซอยลาดพร้าว 54 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 1303 ต่อ 233

3. สมาชิกสภาวิศวกรซึ่งประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาฯ ต้องกรอกแบบใบสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสภาวิศวกร ภายในกำหนดระยะเวลารับสมัครตามข้อ 2