หน้าหลัก กรณีขอให้ศาลปกครองเพิกถอนการแต่งตั้งกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 ตามมาตรา 24 (3) และการรับรองผลการเลือกนายกสภาวิศวกรและอุปนายกสภาวิศวกร

กรณีขอให้ศาลปกครองเพิกถอนการแต่งตั้งกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 ตามมาตรา 24 (3) และการรับรองผลการเลือกนายกสภาวิศวกรและอุปนายกสภาวิศวกร

รายงานผลคำพิพากษาของศาล

เพื่อประโยชน์ในการติดตามผลการดำเนินงานของสภาวิศวกรตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542

ศาลปกครองกลาง งานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 1109/2562 คดีหมายเลขแดงที่ 2026/2565

วันที่ยื่นคำฟ้อง 4 มิถุนายน 2562

ผู้ฟ้องคดี นายธำรงค์ สมพฤกษ์ ที่ 1 กับพวกรวม 15 คน

ผู้ถูกฟ้องคดี ผู้อำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

เรื่องตามกรณีข้อพิพาท  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการ
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปคำพิพากษา (โดยย่อ)

1) มติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ที่อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 7) จำนวน 5 คน ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอ ชอบด้วยกฎหมาย

2) มติของคณะกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 7) ในการประชุมครั้งที่ 1-1/2562 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ที่รับรองผลการเลือกนายกสภาวิศวกร รวมถึงอุปนายกสภาวิศวกรคนที่หนึ่งและอุปนายกสภาวิศวกรคนที่สอง ชอบด้วยกฎหมาย

พิพากษายกฟ้อง 

โปรดดูรายละเอียดที่นี้ คลิก