หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อบังคับสภาวิศวกรใหม่ ประกาศราชกิจจานุเบกษา จำนวน 9 ฉบับ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

ข้อบังคับสภาวิศวกรใหม่ ประกาศราชกิจจานุเบกษา จำนวน 9 ฉบับ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

 1. ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. 2566
  https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D146S0000000002900.pdf
 2. ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ พ.ศ. 2566
  https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D146S0000000003300.pdf
 3. ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. 2566
  https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D146S0000000003900.pdf
 4. ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ. 2566
  https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D146S0000000004500.pdf
 5. ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2566
  https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D146S0000000005100.pdf
 6. ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566
  https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D146S0000000005800.pdf
 7. ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมเคมี พ.ศ. 2566
  https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D146S0000000006100.pdf
 8. ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการกำหนดค่าจดทะเบียนสมาชิกค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคคลภายนอก (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2566
  https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D146S0000000006600.pdf
 9. ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างชาติ พ.ศ. 2566
  https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D146S0000000006800.pdf