หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลการจัดประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกรประจําปี 2567

ผลการจัดประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกรประจําปี 2567

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 สภาวิศวกรได้จัดประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกรประจําปี 2567 ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกอบกับมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542

การประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกรประจำปีนี้มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกสภาวิศวกร ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ซึ่งนับเป็นภารกิจหลักที่สำคัญอย่างยิ่งของสภาวิศวกร ในโอกาสนี้ สภาวิศวกรได้ชี้แจงเรื่องราวประเด็นต่างๆ ให้สมาชิกทราบ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นก่อนการลงมติ โดยเปิดการประชุม ณ เวลา 10.00 นาฬิกา มีสมาชิกสามัญลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุม จำนวน 3,430 คน ซึ่งมีเรื่องเพื่อพิจารณาตามรายละเอียดท้ายข้อความประชาสัมพันธ์นี้