หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนสามัญวิศวกรและวุฒิวิศวกรขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE)

ขอเชิญชวนสามัญวิศวกรและวุฒิวิศวกรขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE)

เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบวิชาชีพในต่างประเทศ การร่วมงานกับบริษัทต่างชาติในประเทศไทยหรือการขยายงานของบริษัทไทยไปในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ กัมพูชา ลาว บรูไน

  1. มีใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกรและวุฒิวิศวกรของสภาวิศวกร
  2. มีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติงานทางวิชาชีพวิศวกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี หลังจบการศึกษา
  3. มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี ในการรับผิดชอบงานวิศวกรรมควบคุมที่เด่นชัดตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนด
  4. มีคะแนน CPD ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน
  5. ไม่เคยถูกพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต
  1. ได้รับการยอมรับสถานภาพการเป็นวิศวกรวิชาชีพ (Professional Engineer) ในกลุ่มประเทศอาเชียนที่มีข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (ASEAN MRA)
  2. เพิ่มโอกาสและความก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพร่วมกับบริษัทวิศวกรรมข้ามชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  3. เพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านวิศวกรรมกับกลุ่มวิศวกรวิชาชีพอาเชียน

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
คลิก

ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน (ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป)
คลิก