หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ งานวิศวกรรมเพื่อสนับสนุนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์

งานวิศวกรรมเพื่อสนับสนุนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์

สภาวิศวกรได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาแนวทางการพัฒนางานวิศวกรรมเพื่อสนับสนุนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เบื้องต้น ดังนี้

1. จัดสัมมนา/เสวนาแลกเปลี่ยนความเห็นและให้ความรู้เกี่ยวกับงานวิศวกรรมกับความเป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โดยวางแผนจัดเสวนาระดมสมอง จํานวน 3 คร้ัง

ครั้งที่ 1

 • นโยบายและกฎหมายเพื่อส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยและความเกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม
  โดย อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อมหรือ ผู้แทน
 • การบริหารจัดการและกลไกการดําเนินการลดก๊าซเรือนกระจกกับบทบาทของงานวิศวกรรม
  โดย ผู้อำนวยการองค์กรจัดการก๊าซเรือนกระจก หรือผู้แทน

ครั้งที่ 2

 • การลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้แผนพลังงานชาติกับการสนับสนุนของงาน วิศวกรรม
  โดยผู้อํานวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน หรือผู้แทน
 • ทิศทางการพัฒนาภาคพลังงานและการมีส่วนร่วมของงานวิศวกรรม เพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก
  โดยประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือผู้แทน

ครั้งที่ 3

 • การลดคาร์บอนในภาคอุตสาหกรรมและความเกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม
  โดย
  o ประธานสภาอุตสาหกรรม
  o บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด
  o บริษัท ปตท. จํากัด
  o เครือเจริญโภคภัณฑ์
 • แนวทางการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมเพื่อสนับสนุนความเป็นนกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โดย
  o สภาวิศวกร
  o วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)
  o สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แห่งชาติ (สอวช.)

2. จัดทํา“แนวทางการพัฒนางานวิศวกรรมของประเทศไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์“ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติวิชาชีพสำหรับวิศวกรและประกอบการเสนอแนะเชิงนโยบายหรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรมต่อรัฐบาล

3. จัดโครงการร่วมมือ ฝึกอบรมเสริมสร้างขีดความสามารถของวิศวกรในการปฏิบัติวิชาชีพ ในการวางโครงการ ออกแบบคํานวณ ควบคุมการสร้างหรือผลิต อํานวยการใช้ ท้ังในภาคเอกชนและภาครัฐ เพื่อพัฒนางานวิศวกรรมไปสู่ความเป็นนกลางทางคาร์บอนและ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ สนับสนุนเป้าหมายของประเทศไทย โดยตั้งเป้าหมายไว้ 1000 คนต่อปี

วิศวกรท่านใดที่มีความสนใจและมีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ในด้านนี้ สามารถมีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็นและร่วมมือในการทำงานของสภาวิศวกรได้