หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวดี!!! ภายใต้การผลักดันของคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 8 และความร่วมมือกับกรมสรรพากร

ข่าวดี!!! ภายใต้การผลักดันของคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 8 และความร่วมมือกับกรมสรรพากร

ปัจจุบันผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมที่ได้รับใบรับรองความรู้ความชำนาญฯ (ระดับวิศวกร/วิศวกรวิชาชีพ) สามารถหักค่าใช้จ่ายจากการให้บริการวิชาชีพแบบเหมาได้ 30% ตามมาตรา 40(6) แห่งประมวลรัษฎากร เช่นเดียวกับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก