หน้าหลัก การเสวนา เรื่อง “TABEE เส้นทางสู่ Washington Accord” (TABEE: The Road Towards the Washington Accord)