หน้าหลัก ฟรี–สัมมนาออนไลน์ “การตรวจสอบโครงสร้างอาคาร”

ฟรี–สัมมนาออนไลน์ “การตรวจสอบโครงสร้างอาคาร”

โดย : คณะอนุกรรมการกำกับดูแลวิศวกรอาสา สภาวิศวกร
สภาวิศวกรขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์
เรื่อง : การตรวจสอบโครงสร้างอาคาร
วิทยากร : คุณสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา
รับฟังการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex)
*** รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 1,000 คน ***

ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จะได้รับหน่วยความรู้ฯ จำนวน 3 PDU สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ
ที่บันทึกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล (ด้วยภาษาไทย) และระบุเลขที่สมาชิก (XXXXXX) มาด้วยเท่านั้น

หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex เรียบร้อยแล้ว
ให้ตรวจสอบ <<< Link Joint event >>> ที่ E-Mail ของท่าน
หากพบแล้วถือว่าท่านลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเรียบร้อยแล้ว

***  เอกสารประกอบการสัมมนาสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่ วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex

เอกสารประกอบการสัมมนา
Download – 1 รูปแบบและชนิดของโครงสร้างอาคาร
Download – 2 การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารเบื้องต้น
Download – 3 การวิบัติของอาคาร