หน้าหลัก สัมมนา_กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม “ประเภทนิติบุคคล”

สัมมนา_กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม “ประเภทนิติบุคคล”

โดย : คณะอนุกรรมการพิจารณาการออกใบอนุญาตฯ ประเภทนิติบุคคล
สภาวิศวกรขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์
เรื่อง : กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์
วิทยากร : ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
วิทยากร : คุณวิกรม สุวัติพานิช ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
วิทยากร : คุณมานิตย์ กู้ธนพัฒน์

ในวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา รับฟังการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex)
*** รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 1,000 คน ***

ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จะได้รับหน่วยความรู้ฯ จำนวน 3 PDU สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ
ที่บันทึกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล (ด้วยภาษาไทย) และระบุเลขที่สมาชิก (XXXXXX) มาด้วยเท่านั้น

หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex เรียบร้อยแล้ว
ให้ตรวจสอบ <<< Link Joint event >>> ที่ E-Mail ของท่าน
หากพบแล้วถือว่าท่านลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเรียบร้อยแล้ว

***  เอกสารประกอบการสัมมนาสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex

เอกสารประกอบการสัมมนา
– กำหนดการสัมมนา

ความสำคัญของการมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

– คุณจิรภาพร ปานะชาติ

– คุณวิกรม สุวัติพานิช