หน้าหลัก ฟรี-เสวนา เรื่อง “กฎหมายใหม่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบอาคาร”

ฟรี-เสวนา เรื่อง “กฎหมายใหม่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบอาคาร”

โดย : คณะอนุกรรมการวัดผลการสอบผู้ตรวจสอบอาคาร
สภาวิศวกรขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมเสวนาออนไลน์
เรื่อง : กฎหมายใหม่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบอาคาร

วิทยากร :

  1. ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ
  2. นายสินิทธิ์ บุญสิทธิ์
  3. นายวสวัตติ์ กฤษศิริธีรภาคย์
  4. นางสาวบุษกร แสนสุข

ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา รับฟังการเสวนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex)
*** รับจำนวนไม่เกิน 1,000 คน ***

ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จะได้รับหน่วยความรู้ฯ จำนวน 3 PDU สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมเสวนาฯ
ที่บันทึกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล (ด้วยภาษาไทย) และระบุเลขที่สมาชิก (XXXXXX) มาด้วยเท่านั้น

หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex เรียบร้อยแล้ว
ให้ตรวจสอบ <<< Link Joint event >>> ที่ E-Mail ของท่าน
หากพบแล้วถือว่าท่านลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนาเรียบร้อยแล้ว

***  เอกสารประกอบการเสวนาสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป ***

ลงทะเบียนเข้าร่วมการเสวนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex

เอกสารประกอบ

กำหนดการ

เอกสารประกอบการบรรยาย

นายวสวัตติ์ กฤษศิริธีรภาคย์