หน้าหลัก พบกับรายการสภาวิศวกรตอบคำถาม เรื่องคำสั่งศาลปกครองกลาง EP.1 ผลของคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวกรรมการฯ สมัยที่ 7 ทำอะไรได้บ้าง?

พบกับรายการสภาวิศวกรตอบคำถาม เรื่องคำสั่งศาลปกครองกลาง EP.1 ผลของคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวกรรมการฯ สมัยที่ 7 ทำอะไรได้บ้าง?

รายการสภาวิศวกรตอบคำถาม เรื่องคำสั่งศาลปกครองกลาง

EP.1 ผลของคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวกรรมการสมัย 7 ทำอะไรได้บ้าง?

ผู้ร่วมเสวนา

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร
  2. ดร.ณรงค์ ทัศนนิพันธ์ กรรมการสภาวิศวกร
  3. นายจิตรนรา นวรัตน์ อนุกรรมการกฎหมายของสภาวิศวกร
  4. นายสรศักดิ์ เอี่ยมเลิศ หัวหน้าสำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ

ดำเนินรายการ :

  1. นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วีระศิริ กรรมการสภาวิศวกร

ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 19.00 – 20.00 น.

รับชมรายการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex) *** รับจำนวนไม่เกิน 1,000 คน ***

ลงทะเบียนเข้าร่วมรับชมรายการผ่านระบบ Online

หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมรับชมรายการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex เรียบร้อยแล้ว

ให้ตรวจสอบ <<< Link Joint event >>> ที่ E-Mail ของท่าน
หากพบแล้วถือว่าท่านลงทะเบียนเข้าร่วมรับชมรายการเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมรับชมรายการจะได้รับหน่วยความรู้ฯ จำนวน 1 PDU สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ที่บันทึกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล (ด้วยภาษาไทย) และระบุเลขที่สมาชิก (XXXXXX) มาด้วยเท่านั้น