หน้าหลัก รายการสภาวิศวกรตอบคำถาม EP.8 “จริยธรรมของกรรมการสภาวิศวกรสำคัญอย่างไร”

รายการสภาวิศวกรตอบคำถาม EP.8 “จริยธรรมของกรรมการสภาวิศวกรสำคัญอย่างไร”

รายการสภาวิศวกรตอบคำถาม

EP.8 “จริยธรรมของกรรมการสภาวิศวกรสำคัญอย่างไร”

ผู้ร่วมรายการ

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร
  2. ดร.ณรงค์ ทัศนนิพันธ์ กรรมการสภาวิศวกร
  3. นายอาทร สินสวัสดิ์ กรรมการสภาวิศวกร
  4. นายจิตรนรา นวรัตน์ อัยการอาวุโส สำนักงานอัยการสูงสุดและอนุกรรมการกฎหมายของสภาวิศวกร

ผู้ดำเนินรายการ

  1. ศาสตราจารย์ ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมโยธา
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วีระศิริ กรรมการสภาวิศวกร

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.00 – 17.00 น.

รับชมรายการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex) *** รับจำนวนไม่เกิน 1,000 คน ***

ลงทะเบียนเข้าร่วมรับชมรายการผ่านระบบ Online

หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมรับชมรายการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex เรียบร้อยแล้ว

ให้ตรวจสอบ <<< Link Joint event >>> ที่ E-Mail ของท่าน
หากพบแล้วถือว่าท่านลงทะเบียนเข้าร่วมรับชมรายการเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมรับชมรายการจะได้รับหน่วยความรู้ฯ จำนวน 1 PDU สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ที่บันทึกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล (ด้วยภาษาไทย) และระบุเลขที่สมาชิก (XXXXXX) มาด้วยเท่านั้น