หน้าหลัก เสวนา เรื่อง “ประโยชน์ของกิจกรรม CPD และการสะสมคะแนน CPD ทำได้อย่างไร”

เสวนา เรื่อง “ประโยชน์ของกิจกรรม CPD และการสะสมคะแนน CPD ทำได้อย่างไร”

โดย : คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง

สภาวิศวกรขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมเสวนา

เรื่อง : “ประโยชน์ของกิจกรรม CPD และการสะสมคะแนน CPD ทำได้อย่างไร”

วิทยากร :

คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง

  1. นายโกมล เดชกวินเลิศ
  2. รศ.ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์
  3. นายลือชัย ทองนิล
  4. ศ.ดร.มงคล มงคลวงศ์โรจน์
  5. ศ.ดร.พานิช พุฒิพฤกษ์

ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 นาฬิกา

รับฟังการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex) *** รับจำนวนไม่เกิน 1,000 คน ***

ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาผ่านระบบ Online

หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex เรียบร้อยแล้ว
ให้ตรวจสอบ <<< Link Joint event >>> ที่ E-Mail ของท่าน
หากพบแล้วถือว่าท่านลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ :

* ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จะได้รับ CPD 3 หน่วย สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ที่ลงทะเบียนด้วยการบันทึกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) และระบุเลขที่สมาชิก (XXXXXX) เท่านั้น

เอกสารประกอบ