หน้าหลัก สัมมนาออนไลน์ เรื่อง “นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่กับเรื่องความปลอดภัย”

สัมมนาออนไลน์ เรื่อง “นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่กับเรื่องความปลอดภัย”

โดย : คณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม สภาวิศวกร

สภาวิศวกรขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์

เรื่อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่กับเรื่องความปลอดภัย
วิทยากร : นางสาวบุษกร แสนสุข เลขาธิการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
สมาคม : สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00-16.00 นาฬิกา รับฟังการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex)
*** รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 1,000 คน ***


ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จะได้รับหน่วยความรู้ฯ จำนวน 2 PDU สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ
ที่ลงทะเบียนโดยการบันทึกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล (ด้วยภาษาไทย) และระบุเลขที่สมาชิก (XXXXXX) มาด้วยเท่านั้น

หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex เรียบร้อยแล้ว
ให้ตรวจสอบ <<< Link Joint event >>> ที่ E-Mail ของท่าน
หากพบแล้วถือว่าท่านลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเรียบร้อยแล้ว

** เอกสารประกอบการสัมมนาสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป **

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex

เอกสารประกอบ คลิก