หน้าหลัก เสวนาเรื่อง “งานตรวจสอบทางวิศวกรรมโดยนิติบุคคลดีกว่าอย่างไร”

เสวนาเรื่อง “งานตรวจสอบทางวิศวกรรมโดยนิติบุคคลดีกว่าอย่างไร”

โดย : อนุกรรมการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล

ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมเสวนา

เรื่อง “งานตรวจสอบทางวิศวกรรมโดยนิติบุคคลดีกว่าอย่างไร”

กล่าววัตถุประสงค์การสัมมนา :

นายประเสริฐ วรปัญญา กรรมการสภาวิศวกรและประธาน อนุกรรมการพิจารณาการออกใบอนุญาตฯ ประเภทนิติบุคคล

บรรยาย :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ แสง – ชูโต อนุกรรมการพิจารณาการออกใบอนุญาตฯ ประเภทนิติบุคคล

วิทยากร (ช่วงเสวนา) :

  • รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ ผู้เชี่ยวชาญงานตรวจสอบอาคาร
  • ดร.ศุภชัย ปัญญาวีร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน
  • นายวุฒินันท์ ปัทมวิสุทธิ์ ประธานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล (วสท.)

ผู้ดำเนินรายการ :  ศาสตราจารย์ ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา

ในวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex) *** รับจำนวนไม่เกิน 1,000 คน ***

ลงทะเบียนเข้าร่วมการเสวนาผ่านระบบ Webex

หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex เรียบร้อยแล้ว
ให้ตรวจสอบ <<< Link Joint event >>> ที่ E-Mail ของท่าน
หากพบแล้วถือว่าท่านลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนาเรียบร้อยแล้ว

***************************************************

หมายเหตุ :

1 ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จะได้รับ CPD 3 หน่วย สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ที่บันทึกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล (ด้วยภาษาไทย) และระบุเลขที่สมาชิก (XXXXXX) มาด้วยเท่านั้น

2. เอกสารประกอบการสัมมนาสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

เอกสารประกอบ