หน้าหลัก สัมมนา เรื่อง “กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับอาคารต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว”

สัมมนา เรื่อง “กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับอาคารต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว”

โดย : คณะอนุกรรมการประสานงานด้านภัยพิบัติและกำกับดูแลวิศวกรอาสา

ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมสัมมนา

เรื่อง “กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับอาคารต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว”
วิทยากร : นายกิตติ บุญแสง ผู้ชำนาญการสภาวิศวกรและกรรมการอำนวยการ วสท.

ในวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 นาฬิกา 
รับฟังการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex) *** รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 1,000 คน ***

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โปรแกรม Cisco Webex

หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex เรียบร้อยแล้ว
ให้ตรวจสอบ <<< Link Joint event >>> ที่ E-Mail ของท่าน
หากพบแล้วถือว่าท่านลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเรียบร้อยแล้ว

ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จะได้รับ CPD 6 หน่วย สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ
ที่ลงทะเบียนด้วยการบันทึกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล (ด้วยภาษาไทย) และระบุเลขที่สมาชิก (XXXXXX) มาด้วยเท่านั้น

หมายเหตุ :

  1. มีการทดสอบหลังจบการสัมมนา ผู้ที่ทำแบบทดสอบได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน
  2. ผู้เข้าร่วมสัมมนาที่ ผ่าน การประเมินผลจะได้รับ CPD 6 หน่วย
  3. ผู้เข้าร่วมสัมมนาที่ ไม่ผ่าน การประเมินผลจะได้รับ CPD 3 หน่วย
  4. เอกสารประกอบการสัมมนาสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 หลังการสัมมนาเป็นต้นไป

เอกสารประกอบ