หน้าหลัก เสวนา เรื่อง  “ความก้าวหน้าทางวิศวกรรมกับธรรมนูญผังเมือง”

เสวนา เรื่อง  “ความก้าวหน้าทางวิศวกรรมกับธรรมนูญผังเมือง”

สภาวิศวกรขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมเสวนา

เรื่อง : “ความก้าวหน้าทางวิศวกรรมกับธรรมนูญผังเมือง”

กล่าวต้อนรับ :

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร

วิทยากร :

1. ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

2. นายพิชัย อุทัยเชษฎ์ ที่ปรึกษางานด้านประเมินผลผังเมืองรวมและด้านข้อมูล

3. นายวีระพงษ์ บุญญานุสนธิ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนากฎหมายการผังเมือง

ผู้ดำเนินรายการ :

1. ศาสตราจารย์ ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ อนุกรรมการสภาวิศวกร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วีระศิริ  กรรมการสภาวิศวกร

ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา

รับฟังการเสวนาผ่าน 2 ช่องทาง (สามารถเลือกได้ 1 ช่องทาง)

1. เสวนา ณ ห้องวิศวภิวรรธน์ ชั้น 7 อาคารที่ทำการสภาวิศวกร (ซอยลาดพร้าว 54)

*** รับจำนวนไม่เกิน 50 คน และขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกสภาวิศวกรเท่านั้น ***

ลงทะเบียนเข้าร่วมการเสวนา Onsite

2. เสวนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex) *** รับจำนวนไม่เกิน 1,000 คน ***

ลงทะเบียนเข้าร่วมการเสวนาผ่านระบบ Online

หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex เรียบร้อยแล้ว
ให้ตรวจสอบ <<< Link Joint event >>> ที่ E-Mail ของท่าน
หากพบแล้วถือว่าท่านลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนาเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ :

* ผู้เข้าร่วมเสวนาฯ จะได้รับหน่วยความรู้ฯ จำนวน 3 PDU สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมเสวนาฯ ที่บันทึกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล (ด้วยภาษาไทย) และระบุเลขที่สมาชิก (XXXXXX) มาด้วยเท่านั้น

** แผนที่และการเดินทางมาสภาวิศวกร คลิก

รายชื่อลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนา Onsite  

นางสาวศิราวาม ทองอิ่ม
นายพิริยะอริยะพณิช
นายศรัณภิรมย์แสงฤทธิ์บุรีสุข
นายนัฑรักษ์ทองเสมอ
นายกิจดนัยนิรมล
นายนิวัฒน์ตั้งก้องเกียรติ
นางสาวปภาดาเซี่ยงเซียว

เอกสารประกอบ