หน้าหลัก สัมมนา เรื่อง “สารกัมมันตรังสีและการจัดการ”

สัมมนา เรื่อง “สารกัมมันตรังสีและการจัดการ”

สภาวิศวกรขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์

เรื่อง : สารกัมมันตรังสีและการจัดการ

วิทยากร :

1. นายประสงค์ นรจิตร์

อดีตรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม

2. ศาสตราจารย์.ดร.สุพิชชา จันทรโยธา

ประธานคณะอนุกรรมการวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขานิวเคลียร์ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ประธานคณะอนุกรรมการความปลอดภัยในการจัดการกากกัมมันตรังสีและเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว

3. รองศาสตราจารย์ นเรศร์ จันทน์ขาว

ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ คณะวิศวกรรมศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขานิวเคลียร์ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. ดร.รุ่งธรรม ทาคำ

เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ผู้ดำเนินรายการ : รองศาสตราจารย์ ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย กรรมการสภาวิศวกร

ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา รับฟังการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)
*** รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 100 คน ***

ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม (Zoom)

หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเรียบร้อยแล้ว

ให้ตรวจสอบ <<< Link Joint event >>> ที่ E-Mail ของท่าน

** ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้วขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความสนใจและสามารถติดตามคลิปสัมมนาย้อนหลังได้ที่ Youtube สภาวิศวกร **

เอกสารประกอบ