หน้าหลัก เสวนา เรื่อง “เทคโนโลยีเพื่อก้าวสู่ Carbon Neutrality”

เสวนา เรื่อง “เทคโนโลยีเพื่อก้าวสู่ Carbon Neutrality”

โดย : อนุกรรมการถ่ายโอนเทคโนโลยีและนวัตกรร

สภาวิศวกรขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมสัมมนา

เรื่อง “เทคโนโลยีเพื่อก้าวสู่ Carbon Neutrality”

กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ :
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์
รองเลขาธิการสภาวิศวกร และประธานอนุกรรมการถ่ายโอนเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เสวนา “เทคโนโลยีเพื่อก้าวสู่ Carbon Neutrality” :

วิทยากร

  • ศ.ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์
    รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ (PETROMAT)
  • ผู้แทนองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
  • ดร.บุตรา บุญเลี้ยง
    Head of Climate Resilience Office SCG Chemical
  • ดร.ธานี เจิมวงศ์รัตนชัย
    ผู้อำนวยการโรงงานไร้ท์รีแอคติเวชั่น (Right Reactivation (Public) Co., Ltd.

ดำเนินรายการ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์
รองเลขาธิการสภาวิศวกร และประธานอนุกรรมการถ่ายโอนเทคโนโลยีและนวัตกรรม

อภิปราย และแลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์ข้อจำกัด และขีดความสามารถของ SME การสนับสนุน SME ให้ก้าวทันสถานการณ์ Carbon Neutrality :
นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอี
นายศิริศักดิ์ สุขสุจริตพร อนุกรรมการถ่ายโอนเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา

รับฟังการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex) *** รับจำนวนไม่เกิน 1,000 คน ***

ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาผ่านระบบ Online

หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex เรียบร้อยแล้ว
ให้ตรวจสอบ <<< Link Joint event >>> ที่ E-Mail ของท่าน
หากพบแล้วถือว่าท่านลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ :

* ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จะได้รับ CPD 3 หน่วย สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ที่ลงทะเบียนด้วยการบันทึกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) และระบุเลขที่สมาชิก (XXXXXX) เท่านั้น

** เอกสารประกอบการสัมมนาสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป **

เอกสารประกอบ