หน้าหลัก เสวนา “Mutual Recognition โอกาสหรืออุปสรรคของวิศวกรไทย” (Mutual Recognition: Opportunities and Threats for Thai Professionals)

เสวนา “Mutual Recognition โอกาสหรืออุปสรรคของวิศวกรไทย” (Mutual Recognition: Opportunities and Threats for Thai Professionals)

โดย : คณะอนุกรรมการกำกับการขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปคและวิศวกรวิชาชีพอาเซียน
(Monitoring Committee)

สภาวิศวกรขอเรียนเชิญเข้าร่วมเสวนาออนไลน์ ระบบ Webex

เสวนา “Mutual Recognition โอกาสหรืออุปสรรคของวิศวกรไทย”
(Mutual Recognition: Opportunities and Threats for Thai Professionals)

วิทยากร :
1. รศ.สฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์
2. รศ.ดร.สุธา ขาวเธียร
3. รศ.ดร.จิรวัฒน์ ชีวรุ่งโรจน์

ผู้ดำเนินรายการ : 
1. ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ
2. ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์

ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 09.00-11.30 นาฬิกา 
รับฟังการเสวนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex) *** รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 1,000 คน ***

ลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โปรแกรม Cisco Webex

หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex เรียบร้อยแล้ว
ให้ตรวจสอบ <<< Link Joint event >>> ที่ E-Mail ของท่าน
หากพบแล้วถือว่าท่านลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนาเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ

  1. ผู้เข้าร่วมเสวนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex) จะได้รับ CPD 2.5 หน่วย สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมเสวนาฯ ที่ลงทะเบียนด้วยการบันทึกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล (ด้วยภาษาไทย) และระบุเลขที่สมาชิก (XXXXXX) มาด้วยเท่านั้น
  2. เอกสารประกอบการเสวนาสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

เอกสารประกอบ